Решение на CSS Цветове от Андрей

Обратно към всички решения

Към профила на Андрей

Резултати

  • 20 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 20 точки общо
  • 5 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

pub enum Color {
RGB {
red: u8,
green: u8,
blue: u8
},
HSV {
hue: u16,
saturation: u8,
value: u8,
}
}
impl Color {
pub fn new_rgb(red: u8, green: u8, blue: u8) -> Color {
Self::RGB { red, green, blue }
}
pub fn new_hsv(hue: u16, saturation: u8, value: u8) -> Color {
if hue > 360 || saturation > 100 || value > 100 {
panic!("Invalid input");
}
Self::HSV { hue, saturation, value }
}
pub fn unwrap_rgb(&self) -> (u8, u8, u8) {
if let Self::RGB { red, green, blue } = self {
(*red, *green, *blue)
} else {
panic!("Not an RGB color!");
}
}
pub fn unwrap_hsv(&self) -> (u16, u8, u8) {
if let Self::HSV { hue, saturation, value } = self {
(*hue, *saturation, *value)
} else {
panic!("Not an HSV color!");
}
}
pub fn to_string(&self) -> String {
match self {
Self::RGB { red, green, blue } => format!("#{:02x}{:02x}{:02x}", red, green, blue),
Self::HSV { hue, saturation, value } => format!("hsv({},{}%,{}%)", hue, saturation, value),
}
}
pub fn invert(&self) -> Self {
match self {
Self::RGB { red, green, blue } => {
Self::RGB { red: 255 - red, green: 255 - green, blue: 255 - blue }
},
Self::HSV { hue, saturation, value } => {
Self::HSV { hue: 360 - hue, saturation: 100 - saturation, value: 100 - value }
},
}
}
}

Лог от изпълнението

Compiling solution v0.1.0 (/tmp/d20230111-3772066-yeam9j/solution)
    Finished test [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.60s
     Running tests/solution_test.rs (target/debug/deps/solution_test-0edbea2040daef01)

running 5 tests
test solution_test::test_hsv_display ... ok
test solution_test::test_invert_hsv ... ok
test solution_test::test_invert_rgb ... ok
test solution_test::test_rgb_display ... ok
test solution_test::test_new_hsv ... ok

test result: ok. 5 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

История (1 версия и 0 коментара)

Андрей качи първо решение на 02.10.2022 11:11 (преди 8 месеца)