Решение на Wordle от Андрей

Обратно към всички решения

Към профила на Андрей

Резултати

  • 20 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 20 точки общо
  • 15 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

use std::fmt;
use std::collections::HashSet;
#[derive(Debug, Copy, Clone)]
pub enum GameStatus {
InProgress,
Won,
Lost,
}
#[derive(Debug)]
pub enum GameError {
NotInAlphabet(char),
WrongLength { expected: usize, actual: usize },
GameIsOver(GameStatus),
}
#[derive(Debug)]
pub struct Game {
pub status: GameStatus,
pub attempts: u8,
alphabet: HashSet<char>,
word: Word,
history: Vec<Word>,
}
#[derive(Clone, Debug)]
enum Letter {
Unknown(char),
FullMatch(char),
PartialMatch(char),
NoMatch(char),
}
#[derive(Debug, Default, Clone)]
pub struct Word {
letters: Vec<Letter>,
chars: Vec<char>,
}
impl Word {
pub fn new() -> Self {
Default::default()
}
pub fn from_str(s: &str) -> Result<Self, GameError> {
let chars = s.chars().collect();
let letters = s.chars().map(|c| Letter::Unknown(c)).collect();
Ok(Word { letters, chars })
}
}
impl Game {
pub fn new(alphabet: &str, word: &str) -> Result<Self, GameError> {
let alphabet: HashSet<char> = alphabet.chars().collect();
let word = Word::from_str(word)?;
let status = GameStatus::InProgress;
if let Some(c) = word.chars.iter().find(|c| !alphabet.contains(&c)) {
return Err(GameError::NotInAlphabet(*c));
}
let history = vec![word.clone()];
Ok(Game { alphabet, word, history, status, attempts: 0 })
}
pub fn guess_word(&mut self, guess: &str) -> Result<Word, GameError> {
if !matches!(self.status, GameStatus::InProgress) {
return Err(GameError::GameIsOver(self.status));
}
let guess_len = guess.chars().count();
let word_len = self.word.chars.len();
if guess_len != word_len {
return Err(GameError::WrongLength { expected: word_len, actual: guess_len });
}
if let Some(c) = guess.chars().find(|c| !self.alphabet.contains(&c)) {
return Err(GameError::NotInAlphabet(c));
}
let mut result = Word::new();
for (word_char, guess_char) in self.word.chars.iter().zip(guess.chars()) {
result.chars.push(guess_char);
result.letters.push(
if *word_char == guess_char {
Letter::FullMatch(guess_char)
} else if self.word.chars.iter().find(|c| **c == guess_char).is_some() {
Letter::PartialMatch(guess_char)
} else {
Letter::NoMatch(guess_char)
}
);
}
self.history.push(result.clone());
self.attempts += 1;
if result.letters.iter().all(|l| matches!(l, Letter::FullMatch(_))) {
self.status = GameStatus::Won;
} else if self.attempts >= 5 {
self.status = GameStatus::Lost;
}
Ok(result)
}
}
impl fmt::Display for Letter {
fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
match self {
Self::Unknown(_) => write!(f, "|_|"),
Self::FullMatch(c) => write!(f, "[{}]", c.to_uppercase()),
Self::PartialMatch(c) => write!(f, "({})", c.to_uppercase()),
Self::NoMatch(c) => write!(f, ">{}<", c.to_uppercase()),
}
}
}
impl fmt::Display for Word {
fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
for l in &self.letters {
write!(f, "{}", l)?;
}
Ok(())
}
}
impl fmt::Display for Game {
fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
let mut history = self.history.iter();
if let Some(word) = history.next() {
write!(f, "{}", word)?;
for word in history {
write!(f, "\n{}", word)?;
}
}
Ok(())
}
}

Лог от изпълнението

Compiling solution v0.1.0 (/tmp/d20230111-3772066-13vrwma/solution)
    Finished test [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.00s
     Running tests/solution_test.rs (target/debug/deps/solution_test-0edbea2040daef01)

running 15 tests
test solution_test::test_game_display ... ok
test solution_test::test_game_display_cyrillic ... ok
test solution_test::test_game_display_german ... ok
test solution_test::test_game_state_1 ... ok
test solution_test::test_game_state_2 ... ok
test solution_test::test_game_state_3 ... ok
test solution_test::test_word_display ... ok
test solution_test::test_word_display_german ... ok
test solution_test::test_word_display_bulgarian ... ok
test solution_test::test_word_not_in_alphabet_on_construction ... ok
test solution_test::test_word_display_with_repetitions ... ok
test solution_test::test_word_not_in_alphabet_on_guess ... ok
test solution_test::test_word_not_in_alphabet_on_construction_cyrrilic ... ok
test solution_test::test_wrong_length ... ok
test solution_test::test_word_not_in_alphabet_on_guess_cyrillic ... ok

test result: ok. 15 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

История (2 версии и 0 коментара)

Андрей качи първо решение на 14.11.2022 22:56 (преди 7 месеца)

Андрей качи решение на 16.11.2022 19:11 (преди 7 месеца)

use std::fmt;
use std::collections::HashSet;
+#[derive(Debug, Copy, Clone)]
+pub enum GameStatus {
+ InProgress,
+ Won,
+ Lost,
+}
+
#[derive(Debug)]
pub enum GameError {
NotInAlphabet(char),
WrongLength { expected: usize, actual: usize },
+ GameIsOver(GameStatus),
}
#[derive(Debug)]
pub struct Game {
+ pub status: GameStatus,
+ pub attempts: u8,
alphabet: HashSet<char>,
word: Word,
history: Vec<Word>,
}
#[derive(Clone, Debug)]
enum Letter {
Unknown(char),
FullMatch(char),
PartialMatch(char),
NoMatch(char),
}
#[derive(Debug, Default, Clone)]
pub struct Word {
letters: Vec<Letter>,
chars: Vec<char>,
}
impl Word {
pub fn new() -> Self {
Default::default()
}
pub fn from_str(s: &str) -> Result<Self, GameError> {
let chars = s.chars().collect();
let letters = s.chars().map(|c| Letter::Unknown(c)).collect();
Ok(Word { letters, chars })
}
}
impl Game {
pub fn new(alphabet: &str, word: &str) -> Result<Self, GameError> {
let alphabet: HashSet<char> = alphabet.chars().collect();
let word = Word::from_str(word)?;
+ let status = GameStatus::InProgress;
if let Some(c) = word.chars.iter().find(|c| !alphabet.contains(&c)) {
return Err(GameError::NotInAlphabet(*c));
}
let history = vec![word.clone()];
- Ok(Game { alphabet, word, history })
+ Ok(Game { alphabet, word, history, status, attempts: 0 })
}
pub fn guess_word(&mut self, guess: &str) -> Result<Word, GameError> {
+ if !matches!(self.status, GameStatus::InProgress) {
+ return Err(GameError::GameIsOver(self.status));
+ }
+
let guess_len = guess.chars().count();
let word_len = self.word.chars.len();
if guess_len != word_len {
return Err(GameError::WrongLength { expected: word_len, actual: guess_len });
}
if let Some(c) = guess.chars().find(|c| !self.alphabet.contains(&c)) {
return Err(GameError::NotInAlphabet(c));
}
let mut result = Word::new();
for (word_char, guess_char) in self.word.chars.iter().zip(guess.chars()) {
result.chars.push(guess_char);
result.letters.push(
if *word_char == guess_char {
Letter::FullMatch(guess_char)
} else if self.word.chars.iter().find(|c| **c == guess_char).is_some() {
Letter::PartialMatch(guess_char)
} else {
Letter::NoMatch(guess_char)
}
);
}
self.history.push(result.clone());
+ self.attempts += 1;
+
+ if result.letters.iter().all(|l| matches!(l, Letter::FullMatch(_))) {
+ self.status = GameStatus::Won;
+ } else if self.attempts >= 5 {
+ self.status = GameStatus::Lost;
+ }
Ok(result)
}
}
impl fmt::Display for Letter {
fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
match self {
Self::Unknown(_) => write!(f, "|_|"),
Self::FullMatch(c) => write!(f, "[{}]", c.to_uppercase()),
Self::PartialMatch(c) => write!(f, "({})", c.to_uppercase()),
Self::NoMatch(c) => write!(f, ">{}<", c.to_uppercase()),
}
}
}
impl fmt::Display for Word {
fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
for l in &self.letters {
write!(f, "{}", l)?;
}
Ok(())
}
}
impl fmt::Display for Game {
fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
let mut history = self.history.iter();
if let Some(word) = history.next() {
write!(f, "{}", word)?;
for word in history {
write!(f, "\n{}", word)?;
}
}
Ok(())
}
}