Решение на CSV Filter от Мартин Тодоров

Обратно към всички решения

Към профила на Мартин Тодоров

Резултати

 • 12 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 12 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 3 неуспешни тест(а)

Код

use std::io::{self, Read, BufRead, BufReader, Write};
use std::collections::HashMap;
macro_rules! assert_match {
($expr:expr, $pat:pat) => {
if let $pat = $expr {
// all good
} else {
assert!(false, "Expression {:?} does not match the pattern {:?}", $expr, stringify!($pat));
}
}
}
// За тестване на IO грешки:
struct ErroringReader {}
impl Read for ErroringReader {
fn read(&mut self, _buf: &mut [u8]) -> io::Result<usize> {
Err(io::Error::new(io::ErrorKind::Other, "read error!"))
}
}
impl BufRead for ErroringReader {
fn fill_buf(&mut self) -> io::Result<&[u8]> {
Err(io::Error::new(io::ErrorKind::Other, "fill_buf error!"))
}
fn consume(&mut self, _amt: usize) { }
}
#[test]
fn test_string_parsing() {
assert_eq!(skip_next("[test]", '['), Some("test]"));
assert_eq!(take_until("one/two", '/'), ("one", "/two"));
assert_eq!(take_and_skip("one/two", '/'), Some(("one", "two")));
}
#[test]
fn test_skip_first_char() {
assert_eq!(skip_next("[test]", ']'), None);
assert_eq!(skip_next("", ']'), None);
assert_eq!(skip_next("🥺test🥺", '🥺'), Some("test🥺"));
}
#[test]
fn test_take_until_match() {
assert_eq!(take_until("pooltest", 'l'), ("poo", "ltest"));
assert_eq!(take_until("pooltest", 'f'), ("pooltest", ""));
assert_eq!(take_until("", 'k'),("",""));
assert_eq!(take_until("🥺test🥺okok", '🥺'),("","🥺test🥺okok"));
assert_eq!(take_until("test🥺okok", '🥺'),("test","🥺okok"));
assert_eq!(take_until("test🥺", '🥺'),("test","🥺"));
}
#[test]
fn test_take_until_match_excluding_value() {
assert_eq!(take_and_skip("one/two", 'l'), None);
assert_eq!(take_and_skip("k", 'k'),Some(("","")));
assert_eq!(take_and_skip("", 'k'), None);
assert_eq!(take_and_skip("🥺test🥺okok", '🥺'),Some(("","test🥺okok")));
assert_eq!(take_and_skip("test🥺okok", '🥺'),Some(("test","okok")));
}
#[test]
fn test_csv_error() {
//Error when reading
assert_match!(Csv::new(ErroringReader {}).err(), Some(CsvError::IO(_)));
}
#[test]
fn test_csv_parse_line() {
let reader = BufReader::new(r#"
name, age, birth date
"Douglas Adams", "42", "1952-03-11"
"#.trim().as_bytes());
let mut csv = Csv::new(reader).unwrap();
//No bracket at start
assert_match!(csv.parse_line(r#" Douglas Adams", "42", "1952-03-11"#).err(),
Some(CsvError::InvalidRow(_)));
//Fewer columns
assert_match!(csv.parse_line(r#" Douglas Adams", "1952-03-11"#).err(),
Some(CsvError::InvalidRow(_)));
//More columns
assert_match!(csv.parse_line(r#" Douglas Adams", "32", "valid" ,"1952-03-11"#).err(),
Some(CsvError::InvalidRow(_)));
//Valid scenario
let row = csv.parse_line(r#""Basic Name","13","2020-01-01""#).unwrap();
assert_eq! {
(row["name"].as_str(), row["age"].as_str(), row["birth date"].as_str()),
("Basic Name", "13", "2020-01-01"),
};
}
#[test]
fn test_write_to_valid_scenario() {
let data = r#"
name, age, birth date
"Gen Z. Person", "20" , "2000-01-01"
"#.trim().as_bytes();
let mut csv = Csv::new(BufReader::new(data)).unwrap();
let mut output = Vec::new();
csv.write_to(&mut output).unwrap();
let output_lines = output.lines().
map(Result::unwrap).
collect::<Vec<String>>();
assert_eq!(output_lines, &[
"name, age, birth date",
"\"Gen Z. Person\", \"20\", \"2000-01-01\"",
]);
}
#[test]
fn test_iterator_with_no_filter() {
let reader = BufReader::new(r#"
name, age, birth date
"Douglas Adams", "42", "1952-03-11"
"Gen Z. Person", "20", "2000-01-01"
"Ada Lovelace", "36", "1815-12-10"
"#.trim().as_bytes());
let mut csv = Csv::new(reader).unwrap();
let filtered_names = csv.map(|row| row.unwrap()["name"].clone()).collect::<Vec<_>>();
//When no filter function
assert_eq!(filtered_names, &["Douglas Adams","Gen Z. Person", "Ada Lovelace"]);
}
#[test]
fn test_iterator_with_filter(){
let reader = BufReader::new(r#"
name, age, birth date
"Douglas Adams", "42", "1952-03-11"
"Gen Z. Person", "20", "2000-01-01"
"Ada Lovelace", "36", "1815-12-10"
"#.trim().as_bytes());
let mut csv = Csv::new(reader).unwrap();
csv.apply_selection(|row| {
let age = row.get("age").ok_or_else(|| CsvError::InvalidColumn(String::from("age")))?;
let age = age.parse::<u32>().map_err(|_| CsvError::ParseError(String::from(age)));
Ok(age.unwrap() > 40)
});
let filtered_names = csv.map(|row| row.unwrap()["name"].clone()).collect::<Vec<_>>();
assert_eq!(filtered_names, &["Douglas Adams"]);
}
#[test]
fn test_iterator_with_filter_fales_values_only(){
let reader = BufReader::new(r#"
name, age, birth date
"Douglas Adams", "42", "1952-03-11"
"Gen Z. Person", "20", "2000-01-01"
"Ada Lovelace", "36", "1815-12-10"
"#.trim().as_bytes());
let mut csv = Csv::new(reader).unwrap();
csv.apply_selection(|row| {
let age = row.get("age").ok_or_else(|| CsvError::InvalidColumn(String::from("age")))?;
let age = age.parse::<u32>().map_err(|_| CsvError::ParseError(String::from(age)));
Ok(age.unwrap() > 50)
});
let filtered_names = csv.map(|row| row.unwrap()["name"].clone()).collect::<Vec<_>>();
let expected:Vec<String> = Vec::new();
assert_eq!(filtered_names, expected);
}
#[test]
fn test_iterator_with_filter_error(){
let reader = BufReader::new(r#"
name, age, birth date
"Douglas Adams", "42", "1952-03-11"
"Gen Z. Person", "20", "2000-01-01"
"Ada Lovelace", "36", "1815-12-10"
"#.trim().as_bytes());
let mut csv = Csv::new(reader).unwrap();
csv.apply_selection(|row| {
Err(CsvError::InvalidColumn("Some".to_string()))
});
assert_match!(csv.next().unwrap().err(), Some(CsvError::InvalidColumn(_)));
}
#[derive(Debug)]
pub enum CsvError {
IO(std::io::Error),
ParseError(String),
InvalidHeader(String),
InvalidRow(String),
InvalidColumn(String),
}
/// Проверява че следващия символ във входния низ `input` е точно `target`.
///
/// Ако низа наистина започва с този символ, връща остатъка от низа без него, пакетиран във
/// `Some`. Иначе, връща `None`. Примерно:
///
/// skip_next("(foo", '(') //=> Some("foo")
/// skip_next("(foo", ')') //=> None
/// skip_next("", ')') //=> None
///
pub fn skip_next(input: &str, target: char) -> Option<&str> {
let vec_chars = input.chars().collect::<Vec<char>>();
if !vec_chars.is_empty() && vec_chars[0] == target {
let (_, result) = input.split_at(vec_chars[0].len_utf8());
return Some(result)
}
None
}
/// Търси следващото срещане на символа `target` в низа `input`. Връща низа до този символ и низа
/// от този символ нататък, в двойка.
///
/// Ако не намери `target`, връща оригиналния низ и празен низ като втори елемент в двойката.
///
/// take_until(" foo/bar ", '/') //=> (" foo", "/bar ")
/// take_until("foobar", '/') //=> ("foobar", "")
///
pub fn take_until(input: &str, target: char) -> (&str, &str) {
let vec_chars = input.chars().collect::<Vec<char>>();
let mut curr_size = 0;
for item in vec_chars {
if skip_next(&item.to_string(), target) != None {
return input.split_at(curr_size);
}
curr_size += item.len_utf8()
}
(input,"")
}
/// Комбинация от горните две функции -- взема символите до `target` символа, и връща частта преди
/// символа и частта след, без самия символ. Ако символа го няма, връща `None`.
///
/// take_and_skip(" foo/bar ", '/') //=> Some((" foo", "bar "))
/// take_and_skip("foobar", '/') //=> None
///
pub fn take_and_skip(input: &str, target: char) -> Option<(&str, &str)> {
let (first_half, second_half) = take_until(input, target);
if second_half == ""{
return None;
}
let first_char = second_half.chars().collect::<Vec<char>>()[0];
Some((first_half, skip_next(second_half,first_char).unwrap()))
}
type Row = HashMap<String, String>;
pub struct Csv<R: BufRead> {
pub columns: Vec<String>,
reader: R,
selection: Option<Box<dyn Fn(&Row) -> Result<bool, CsvError>>>,
}
impl<R: BufRead> Csv<R> {
/// Конструира нова стойност от подадения вход. Третира се като "нещо, от което може да се чете
/// ред по ред".
///
/// Очакваме да прочетете първия ред от входа и да го обработите като заглавна част ("header").
/// Това означава, че първия ред би трябвало да включва имена на колони, разделени със
/// запетайки и може би празни места. Примерно:
///
/// - name, age
/// - name,age,birth date
///
/// В случай, че има грешка от викане на методи на `reader`, тя би трябвало да е `io::Error`.
/// върнете `CsvError::IO`, което опакова въпросната грешка.
///
/// Ако първия ред е празен, прочитането ще ви върне 0 байта. Примерно, `read_line` връща
/// `Ok(0)` в такъв случай. Това означава, че нямаме валиден header -- нито една колона няма,
/// очакваме грешка `CsvError::InvalidHeader`.
///
/// Ако има дублиране на колони -- две колони с едно и също име -- също върнете
/// `CsvError::InvalidHeader`.
///
/// Ако всичко е наред, върнете конструирана стойност, на която `columns` е списък с колоните,
/// в същия ред, в който са подадени, без заобикалящите ги празни символи (използвайте
/// `.trim()`).
///
pub fn new(mut reader: R) -> Result<Self, CsvError> {
let mut header = String::new();
let bytes_read = reader.read_line(&mut header);
match bytes_read{
Err(_) => return Err(CsvError::IO(io::Error::new(io::ErrorKind::Other, "reading from buffer error!"))),
Ok(s) => if bytes_read.unwrap() == 0 { return Err(CsvError::InvalidHeader("Header row is missing!".to_string()))},
};
header = header.trim().to_string();
let header_vec = header.split(",").map(|x| x.trim().to_string()).collect::<Vec<String>>();
Ok(Self{columns: header_vec, reader: reader, selection: None})
}
/// Функцията приема следващия ред за обработка и конструира `Row` стойност
/// (`HashMap<String, String>`) със колоните и съответсващите им стойности на този ред.
///
/// Алгоритъма е горе-долу:
///
/// 1. Изчистете реда с `.trim()`.
/// 2. Очаквате, че реда ще започне със `"`, иначе връщате грешка.
/// 3. Прочитате съдържанието от отварящата кавичка до следващата. Това е съдържанието на
/// стойността на текущата колона на този ред. Не го чистите от whitespace, просто го
/// приемате както е.
/// 4. Ако не намерите затваряща кавичка, това е грешка.
/// 5. Запазвате си стойността в един `Row` (`HashMap`) -- ключа е името на текущата колона,
/// до която сте стигнали, стойността е това, което току-що изпарсихте.
/// 6. Ако нямате оставащи колони за обработка и нямате оставащо съдържание от реда, всичко
/// е ок. Връщате реда.
/// 7. Ако нямате оставащи колони, но имате още от реда, или обратното, това е грешка.
///
/// За този процес, помощните функции, които дефинирахме по-горе може да ви свършат работа.
/// *Може* да използвате вместо тях `.split` по запетайки, но ще имаме поне няколко теста със
/// вложени запетайки. Бихте могли и с това да се справите иначе, разбира се -- ваш избор.
///
/// Внимавайте с празното пространство преди и след запетайки -- викайте `.trim()` на ключови
/// места. Всичко в кавички се взема както е, всичко извън тях се чисти от whitespace.
///
/// Всички грешки, които ще връщате, се очаква да бъдат `CsvError::InvalidRow`.
///
pub fn parse_line(&mut self, line: &str) -> Result<Row, CsvError> {
let mut splited_word;
let mut line_to_parse = line.clone();
let cleared_row = line.trim();
let mut map: Row = HashMap::new();
if skip_next(line, '"') == None{
return Err(CsvError::InvalidRow("Missing bracket at row start!".to_string()));
}
for column in &self.columns{
splited_word = take_and_skip(take_and_skip(line_to_parse, '"').unwrap().1, '"');
if splited_word.is_none() {
return Err(CsvError::InvalidRow("Row values are fewer than column number!".to_string()));
};
map.insert(column.to_string(), splited_word.unwrap().0.to_string());
line_to_parse = splited_word.unwrap().1;
}
if line_to_parse != ""{
return Err(CsvError::InvalidRow("Row values are than more than column number!".to_string()));
}
return Ok(map);
}
/// Подадената функция, "callback", се очаква да се запази и да се използва по-късно за
/// филтриране -- при итерация, само редове, за които се връща `true` се очаква да се извадят.
///
/// Би трябвало `callback` да се вика от `.next()` и от `.write_to()`, вижте описанията на тези
/// методи за детайли.
///
pub fn apply_selection<F>(&mut self, callback: F)
where F: Fn(&Row) -> Result<bool, CsvError> + 'static
{
self.selection = Some(Box::new(callback));
}
/// Извикването на този метод консумира CSV-то и записва филтрираното съдържание в подадената
/// `Write` стойност. Вижте по-долу за пример и детайли.
///
/// Грешките, които се връщат са грешките, които идват от използваните други методи, плюс
/// грешките от писане във `writer`-а, опаковани в `CsvError::IO`.
///
/// В зависимост от това как си имплементирате метода, `mut` може би няма да ви трябва за
/// `self` -- ако имате warning-и, просто го махнете.
///
pub fn write_to<W: Write>(mut self, mut writer: W) -> Result<(), CsvError> {
let mut row;
let mut line: String = String::from("");
let mut headers = self.columns.join(", ");
headers.push_str("\n");
let mut formatted_parsed_line = headers;
while self.reader.read_line(&mut line).unwrap() != 0{
row = match self.parse_line(&line.trim()) {
Err(e) => return Err(e),
Ok(val) => val,
};
for column in &self.columns{
formatted_parsed_line.push_str(&format!(r#""{}", "#, &row[column]));
}
formatted_parsed_line.pop();
formatted_parsed_line.pop();
formatted_parsed_line.push_str("\n");
match write!(writer, "{}",formatted_parsed_line){
Err(_) => return Err(CsvError::IO(io::Error::new(io::ErrorKind::Other, "writing to buffer error!"))),
Ok(_) => (),
};
formatted_parsed_line = String::from("");
line = String::from("");
}
return Ok(());
}
}
impl<R: BufRead> Iterator for Csv<R> {
type Item = Result<Row, CsvError>;
/// Итерацията се състои от няколко стъпки:
///
/// 1. Прочитаме следващия ред от входа:
/// -> Ако има грешка при четене, връщаме Some(CsvError::IO(...))
/// -> Ако успешно се прочетат 0 байта, значи сме на края на входа, и няма какво повече да
/// четем -- връщаме `None`
/// -> Иначе, имаме успешно прочетен ред, продължаваме напред
/// 2. Опитваме се да обработим прочетения ред със `parse_line`:
/// -> Ако има грешка при парсене, връщаме Some(CsvError-а, който се връща от `parse_line`)
/// -> Ако успешно извикаме `parse_line`, вече имаме `Row` стойност.
/// 3. Проверяваме дали този ред изпълнява условието, запазено от `apply_selection`:
/// -> Ако условието върне грешка, връщаме тази грешка опакована във `Some`.
/// -> Ако условието върне Ok(false), *не* връщаме този ред, а пробваме следващия (обратно
/// към стъпка 1)
/// -> При Ok(true), връщаме този ред, опакован във `Some`
///
/// Да, тази функция връща `Option<Result<...>>` :). `Option` защото може да има, може да няма
/// следващ ред, `Result` защото четенето на реда (от примерно файл) може да не сработи.
///
fn next(&mut self) -> Option<Self::Item> {
let mut row;
let mut line: String = String::from("");
let mut read_bytes = match self.reader.read_line(&mut line) {
Err(_) => return Some(Err(CsvError::IO(io::Error::new(io::ErrorKind::Other, "reading from buffer error!")))),
Ok(val) => val,
};
while read_bytes != 0 {
row = match self.parse_line(&line.trim()) {
Err(e) => return Some(Err(e)),
Ok(val) => val,
};
if !self.selection.is_none() {
match self.selection.as_ref().unwrap()(&row){
Err(e) => return Some(Err(e)),
Ok(false) => (),
Ok(true) => return Some(Ok(row)),
}
}
else {
return Some(Ok(row));
}
line = String::from("");
read_bytes = match self.reader.read_line(&mut line) {
Err(_) => return Some(Err(CsvError::IO(io::Error::new(io::ErrorKind::Other, "reading from buffer error!")))),
Ok(val) => val,
};
}
return None;
}
}

Лог от изпълнението

Compiling solution v0.1.0 (/tmp/d20210111-1538662-j30ywl/solution)
warning: unused import: `BufReader`
 --> src/lib.rs:1:36
 |
1 | use std::io::{self, Read, BufRead, BufReader, Write};
 |                  ^^^^^^^^^
 |
 = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: unused macro definition
 --> src/lib.rs:5:1
  |
5 | / macro_rules! assert_match {  
6 | |   ($expr:expr, $pat:pat) => {
7 | |     if let $pat = $expr {
8 | |       // all good
... |
12 | |   }
13 | | }
  | |_^
  |
  = note: `#[warn(unused_macros)]` on by default

warning: unused variable: `s`
  --> src/lib.rs:290:10
  |
290 |       Ok(s) => if bytes_read.unwrap() == 0 { return Err(CsvError::InvalidHeader("Header row is missing!".to_string()))},
  |        ^ help: if this is intentional, prefix it with an underscore: `_s`
  |
  = note: `#[warn(unused_variables)]` on by default

warning: unused variable: `cleared_row`
  --> src/lib.rs:326:13
  |
326 |     let cleared_row = line.trim();
  |       ^^^^^^^^^^^ help: if this is intentional, prefix it with an underscore: `_cleared_row`

warning: 4 warnings emitted

  Finished test [unoptimized + debuginfo] target(s) in 4.19s
   Running target/debug/deps/solution_test-8916805fc40a2dab

running 15 tests
test solution_test::test_csv_basic ... ok
test solution_test::test_csv_duplicate_columns ... FAILED
test solution_test::test_csv_empty ... ok
test solution_test::test_csv_iterating_with_a_selection ... ok
test solution_test::test_csv_iterating_with_no_selection ... ok
test solution_test::test_csv_parse_line ... ok
test solution_test::test_csv_parse_line_with_commas ... ok
test solution_test::test_csv_selection_and_writing ... FAILED
test solution_test::test_csv_single_column_no_data ... ok
test solution_test::test_csv_writing_without_a_selection ... ok
test solution_test::test_csv_writing_without_any_rows ... FAILED
test solution_test::test_parsing_helpers_for_unicode ... ok
test solution_test::test_skip_next ... ok
test solution_test::test_take_and_skip ... ok
test solution_test::test_take_until ... ok

failures:

---- solution_test::test_csv_duplicate_columns stdout ----
thread 'main' panicked at 'Expression None does not match the pattern "Some(CsvError::InvalidHeader(_))"', tests/solution_test.rs:92:5
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

---- solution_test::test_csv_selection_and_writing stdout ----
thread '<unnamed>' panicked at 'assertion failed: `(left == right)`
 left: `["name, age, birth date", "\"Douglas Adams\", \"42\", \"1952-03-11\"", "\"Gen Z. Person\", \"20\", \"2000-01-01\"", "\"Ada Lovelace\", \"36\", \"1815-12-10\""]`,
 right: `["name, age, birth date", "\"Gen Z. Person\", \"20\", \"2000-01-01\""]`', tests/solution_test.rs:269:9
thread 'main' panicked at 'assertion failed: `(left == right)`
 left: `["name, age, birth date", "\"Douglas Adams\", \"42\", \"1952-03-11\"", "\"Gen Z. Person\", \"20\", \"2000-01-01\"", "\"Ada Lovelace\", \"36\", \"1815-12-10\""]`,
 right: `["name, age, birth date", "\"Gen Z. Person\", \"20\", \"2000-01-01\""]`', tests/solution_test.rs:251:5

---- solution_test::test_csv_writing_without_any_rows stdout ----
thread '<unnamed>' panicked at 'assertion failed: `(left == right)`
 left: `[]`,
 right: `["name, age, birth date"]`', tests/solution_test.rs:291:9
thread 'main' panicked at 'assertion failed: `(left == right)`
 left: `[]`,
 right: `["name, age, birth date"]`', tests/solution_test.rs:278:5


failures:
  solution_test::test_csv_duplicate_columns
  solution_test::test_csv_selection_and_writing
  solution_test::test_csv_writing_without_any_rows

test result: FAILED. 12 passed; 3 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out

error: test failed, to rerun pass '--test solution_test'

История (1 версия и 0 коментара)

Мартин качи първо решение на 11.01.2021 04:05 (преди 6 месеца)