Решение на CSV Filter от Петър Милев

Обратно към всички решения

Към профила на Петър Милев

Резултати

 • 3 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 3 точки общо
 • 3 успешни тест(а)
 • 12 неуспешни тест(а)

Код

/// Проверява че следващия символ във входния низ `input` е точно `target`.
///
/// Ако низа наистина започва с този символ, връща остатъка от низа без него, пакетиран във
/// `Some`. Иначе, връща `None`. Примерно:
///
/// skip_next("(foo", '(') //=> Some("foo")
/// skip_next("(foo", ')') //=> None
/// skip_next("", ')') //=> None
///
pub fn skip_next(input: &str, target: char) -> Option<&str> {
if input.chars().next().unwrap() != target {
return Option::None
}
return Some(&input[1..input.len()])
}
/// Търси следващото срещане на символа `target` в низа `input`. Връща низа до този символ и низа
/// от този символ нататък, в двойка.
///
/// Ако не намери `target`, връща оригиналния низ и празен низ като втори елемент в двойката.
///
/// take_until(" foo/bar ", '/') //=> (" foo", "/bar ")
/// take_until("foobar", '/') //=> ("foobar", "")
///
pub fn take_until(input: &str, target: char) -> (&str, &str) {
match input.find(target) {
Some(i) => {
return (&input[0..i], &input[i+1..input.len()])
},
_ => { return (input, "") },
}
}
/// Комбинация от горните две функции -- взема символите до `target` символа, и връща частта преди
/// символа и частта след, без самия символ. Ако символа го няма, връща `None`.
///
/// take_and_skip(" foo/bar ", '/') //=> Some((" foo", "bar "))
/// take_and_skip("foobar", '/') //=> None
///
pub fn take_and_skip(input: &str, target: char) -> Option<(&str, &str)> {
match input.find(target) {
Some(i) => {
return Some((&input[0..i], &input[i+1..input.len()]))
},
_ => { return None },
}
}
#[derive(Debug)]
pub enum CsvError {
IO(std::io::Error),
ParseError(String),
InvalidHeader(String),
InvalidRow(String),
InvalidColumn(String),
}
use std::collections::HashMap;
type Row = HashMap<String, String>;
use std::io::BufRead;
pub struct Csv<R: BufRead> {
pub columns: Vec<String>,
reader: R,
selection: Option<Box<dyn Fn(&Row) -> Result<bool, CsvError>>>,
}
use std::io::Write;
impl<R: BufRead> Csv<R> {
/// Конструира нова стойност от подадения вход. Третира се като "нещо, от което може да се чете
/// ред по ред".
///
/// Очакваме да прочетете първия ред от входа и да го обработите като заглавна част ("header").
/// Това означава, че първия ред би трябвало да включва имена на колони, разделени със
/// запетайки и може би празни места. Примерно:
///
/// - name, age
/// - name,age,birth date
///
/// В случай, че има грешка от викане на методи на `reader`, тя би трябвало да е `io::Error`.
/// върнете `CsvError::IO`, което опакова въпросната грешка.
///
/// Ако първия ред е празен, прочитането ще ви върне 0 байта. Примерно, `read_line` връща
/// `Ok(0)` в такъв случай. Това означава, че нямаме валиден header -- нито една колона няма,
/// очакваме грешка `CsvError::InvalidHeader`.
///
/// Ако има дублиране на колони -- две колони с едно и също име -- също върнете
/// `CsvError::InvalidHeader`.
///
/// Ако всичко е наред, върнете конструирана стойност, на която `columns` е списък с колоните,
/// в същия ред, в който са подадени, без заобикалящите ги празни символи (използвайте
/// `.trim()`).
///
pub fn new(mut reader: R) -> Result<Self, CsvError> {
let mut line = String::new();
let mut len = match reader.read_line(&mut line) {
Ok(i) => i,
Err(e) => return Err(CsvError::IO(e)),
};
if len == 0 {
return Err(CsvError::InvalidHeader(String::from("nqma koloni pri suzdavane na nov csv")))
}
let mut cols = vec![];
for h in line.split(",") {
let trimed = h.trim();
if cols.iter().any(|i| i==trimed) {
return Err(CsvError::InvalidHeader(String::from("dublirat se koloni pri suzdavane na nov csv")))
}
cols.push(String::from(trimed));
}
return Ok(Csv {
columns: cols,
reader: reader,
selection: None
})
}
/// Функцията приема следващия ред за обработка и конструира `Row` стойност
/// (`HashMap<String, String>`) със колоните и съответсващите им стойности на този ред.
///
/// Алгоритъма е горе-долу:
///
/// 1. Изчистете реда с `.trim()`.
/// 2. Очаквате, че реда ще започне със `"`, иначе връщате грешка.
/// 3. Прочитате съдържанието от отварящата кавичка до следващата. Това е съдържанието на
/// стойността на текущата колона на този ред. Не го чистите от whitespace, просто го
/// приемате както е.
/// 4. Ако не намерите затваряща кавичка, това е грешка.
/// 5. Запазвате си стойността в един `Row` (`HashMap`) -- ключа е името на текущата колона,
/// до която сте стигнали, стойността е това, което току-що изпарсихте.
/// 6. Ако нямате оставащи колони за обработка и нямате оставащо съдържание от реда, всичко
/// е ок. Връщате реда.
/// 7. Ако нямате оставащи колони, но имате още от реда, или обратното, това е грешка.
///
/// За този процес, помощните функции, които дефинирахме по-горе може да ви свършат работа.
/// *Може* да използвате вместо тях `.split` по запетайки, но ще имаме поне няколко теста със
/// вложени запетайки. Бихте могли и с това да се справите иначе, разбира се -- ваш избор.
///
/// Внимавайте с празното пространство преди и след запетайки -- викайте `.trim()` на ключови
/// места. Всичко в кавички се взема както е, всичко извън тях се чисти от whitespace.
///
/// Всички грешки, които ще връщате, се очаква да бъдат `CsvError::InvalidRow`.
///
pub fn parse_line(&mut self, line: &str) -> Result<Row, CsvError> {
let mut trimmed = line.trim();
let mut row = Row::new();
while let Some(next) = skip_next(trimmed, '"') {
let (val, rest) = match take_and_skip(next, '"') {
Some((a,b)) => (a,b),
_ => return Err(CsvError::InvalidRow(String::from("propusnata zatvarqshta skoba pri dobavqne na red")))
};
row.insert(self.columns[row.len()].to_string(), String::from(val));
let rest_trimmed = rest.trim();
trimmed = match skip_next(rest_trimmed, ',') {
Some(s) => s.trim(),
_ => {
if(rest_trimmed.len() != 0) {
return Err(CsvError::InvalidRow(String::from("nevaliden red (lipsva zapetaq/greshna stoinost sled zatv. kavichka)")))
}
break;
}
}
}
if(row.len() != self.columns.len()) {
return Err(CsvError::InvalidRow(String::from("razlichen broi koloni na reda ot podadenite v headera")))
}
return Ok(row)
}
/// Подадената функция, "callback", се очаква да се запази и да се използва по-късно за
/// филтриране -- при итерация, само редове, за които се връща `true` се очаква да се извадят.
///
/// Би трябвало `callback` да се вика от `.next()` и от `.write_to()`, вижте описанията на тези
/// методи за детайли.
///
pub fn apply_selection<F>(&mut self, callback: F)
where F: Fn(&Row) -> Result<bool, CsvError> + 'static
{
self.selection = Some(Box::new(callback));
}
/// Извикването на този метод консумира CSV-то и записва филтрираното съдържание в подадената
/// `Write` стойност. Вижте по-долу за пример и детайли.
///
/// Грешките, които се връщат са грешките, които идват от използваните други методи, плюс
/// грешките от писане във `writer`-а, опаковани в `CsvError::IO`.
///
/// В зависимост от това как си имплементирате метода, `mut` може би няма да ви трябва за
/// `self` -- ако имате warning-и, просто го махнете.
///
pub fn write_to<W: Write>(mut self, mut writer: W) -> Result<(), CsvError> {
todo!();
// for line in self.reader.lines() {
// let row = self.parse_line(line.unwrap().as_str());
// if((*self.selection.unwrap())(row)) {
// writer.write(row.values().cloned().collect::<String>());
// writer.write("\n");
// }
// }
// return Ok(());
}
}
impl<R: BufRead> Iterator for Csv<R> {
type Item = Result<Row, CsvError>;
/// Итерацията се състои от няколко стъпки:
///
/// 1. Прочитаме следващия ред от входа:
/// -> Ако има грешка при четене, връщаме Some(CsvError::IO(...))
/// -> Ако успешно се прочетат 0 байта, значи сме на края на входа, и няма какво повече да
/// четем -- връщаме `None`
/// -> Иначе, имаме успешно прочетен ред, продължаваме напред
/// 2. Опитваме се да обработим прочетения ред със `parse_line`:
/// -> Ако има грешка при парсене, връщаме Some(CsvError-а, който се връща от `parse_line`)
/// -> Ако успешно извикаме `parse_line`, вече имаме `Row` стойност.
/// 3. Проверяваме дали този ред изпълнява условието, запазено от `apply_selection`:
/// -> Ако условието върне грешка, връщаме тази грешка опакована във `Some`.
/// -> Ако условието върне Ok(false), *не* връщаме този ред, а пробваме следващия (обратно
/// към стъпка 1)
/// -> При Ok(true), връщаме този ред, опакован във `Some`
///
/// Да, тази функция връща `Option<Result<...>>` :). `Option` защото може да има, може да няма
/// следващ ред, `Result` защото четенето на реда (от примерно файл) може да не сработи.
///
fn next(&mut self) -> Option<Self::Item> {
todo!()
}
}

Лог от изпълнението

Compiling solution v0.1.0 (/tmp/d20210111-1538662-csf9hb/solution)
warning: unnecessary parentheses around `if` condition
  --> src/lib.rs:174:23
  |
174 |           if(rest_trimmed.len() != 0) {
  |            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ help: remove these parentheses
  |
  = note: `#[warn(unused_parens)]` on by default

warning: unnecessary parentheses around `if` condition
  --> src/lib.rs:182:11
  |
182 |     if(row.len() != self.columns.len()) {
  |      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ help: remove these parentheses

warning: unused variable: `writer`
  --> src/lib.rs:210:41
  |
210 |   pub fn write_to<W: Write>(mut self, mut writer: W) -> Result<(), CsvError> {
  |                     ^^^^^^^^^^ help: if this is intentional, prefix it with an underscore: `_writer`
  |
  = note: `#[warn(unused_variables)]` on by default

warning: variable does not need to be mutable
  --> src/lib.rs:105:13
  |
105 |     let mut len = match reader.read_line(&mut line) {
  |       ----^^^
  |       |
  |       help: remove this `mut`
  |
  = note: `#[warn(unused_mut)]` on by default

warning: variable does not need to be mutable
  --> src/lib.rs:210:31
  |
210 |   pub fn write_to<W: Write>(mut self, mut writer: W) -> Result<(), CsvError> {
  |                ----^^^^
  |                |
  |                help: remove this `mut`

warning: variable does not need to be mutable
  --> src/lib.rs:210:41
  |
210 |   pub fn write_to<W: Write>(mut self, mut writer: W) -> Result<(), CsvError> {
  |                     ----^^^^^^
  |                     |
  |                     help: remove this `mut`

warning: field is never read: `reader`
 --> src/lib.rs:70:5
  |
70 |   reader: R,
  |   ^^^^^^^^^
  |
  = note: `#[warn(dead_code)]` on by default

warning: 7 warnings emitted

  Finished test [unoptimized + debuginfo] target(s) in 4.03s
   Running target/debug/deps/solution_test-8916805fc40a2dab

running 15 tests
test solution_test::test_csv_basic ... FAILED
test solution_test::test_csv_duplicate_columns ... ok
test solution_test::test_csv_empty ... ok
test solution_test::test_csv_iterating_with_a_selection ... FAILED
test solution_test::test_csv_iterating_with_no_selection ... FAILED
test solution_test::test_csv_parse_line ... FAILED
test solution_test::test_csv_parse_line_with_commas ... FAILED
test solution_test::test_csv_selection_and_writing ... FAILED
test solution_test::test_csv_single_column_no_data ... FAILED
test solution_test::test_csv_writing_without_a_selection ... FAILED
test solution_test::test_csv_writing_without_any_rows ... FAILED
test solution_test::test_parsing_helpers_for_unicode ... FAILED
test solution_test::test_skip_next ... FAILED
test solution_test::test_take_and_skip ... ok
test solution_test::test_take_until ... FAILED

failures:

---- solution_test::test_csv_basic stdout ----
thread '<unnamed>' panicked at 'not yet implemented', /tmp/d20210111-1538662-csf9hb/solution/src/lib.rs:246:9
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
thread 'main' panicked at 'called `Option::unwrap()` on a `None` value', tests/solution_test.rs:60:5

---- solution_test::test_csv_iterating_with_a_selection stdout ----
thread 'main' panicked at 'not yet implemented', /tmp/d20210111-1538662-csf9hb/solution/src/lib.rs:246:9

---- solution_test::test_csv_iterating_with_no_selection stdout ----
thread '<unnamed>' panicked at 'not yet implemented', /tmp/d20210111-1538662-csf9hb/solution/src/lib.rs:246:9
thread 'main' panicked at 'called `Option::unwrap()` on a `None` value', tests/solution_test.rs:185:5

---- solution_test::test_csv_parse_line stdout ----
thread 'main' panicked at 'called `Option::unwrap()` on a `None` value', src/lib.rs:11:29

---- solution_test::test_csv_parse_line_with_commas stdout ----
thread 'main' panicked at 'called `Option::unwrap()` on a `None` value', src/lib.rs:11:29

---- solution_test::test_csv_selection_and_writing stdout ----
thread '<unnamed>' panicked at 'not yet implemented', /tmp/d20210111-1538662-csf9hb/solution/src/lib.rs:211:10
thread 'main' panicked at 'called `Option::unwrap()` on a `None` value', tests/solution_test.rs:251:5

---- solution_test::test_csv_single_column_no_data stdout ----
thread 'main' panicked at 'not yet implemented', /tmp/d20210111-1538662-csf9hb/solution/src/lib.rs:246:9

---- solution_test::test_csv_writing_without_a_selection stdout ----
thread '<unnamed>' panicked at 'not yet implemented', /tmp/d20210111-1538662-csf9hb/solution/src/lib.rs:211:10
thread 'main' panicked at 'called `Option::unwrap()` on a `None` value', tests/solution_test.rs:224:5

---- solution_test::test_csv_writing_without_any_rows stdout ----
thread '<unnamed>' panicked at 'not yet implemented', /tmp/d20210111-1538662-csf9hb/solution/src/lib.rs:211:10
thread 'main' panicked at 'called `Option::unwrap()` on a `None` value', tests/solution_test.rs:278:5

---- solution_test::test_parsing_helpers_for_unicode stdout ----
thread 'main' panicked at 'byte index 1 is not a char boundary; it is inside '↓' (bytes 0..3) of `↓яга`', src/lib.rs:15:18

---- solution_test::test_skip_next stdout ----
thread 'main' panicked at 'called `Option::unwrap()` on a `None` value', src/lib.rs:11:29

---- solution_test::test_take_until stdout ----
thread 'main' panicked at 'assertion failed: `(left == right)`
 left: `("one", "two")`,
 right: `("one", "/two")`', tests/solution_test.rs:120:5


failures:
  solution_test::test_csv_basic
  solution_test::test_csv_iterating_with_a_selection
  solution_test::test_csv_iterating_with_no_selection
  solution_test::test_csv_parse_line
  solution_test::test_csv_parse_line_with_commas
  solution_test::test_csv_selection_and_writing
  solution_test::test_csv_single_column_no_data
  solution_test::test_csv_writing_without_a_selection
  solution_test::test_csv_writing_without_any_rows
  solution_test::test_parsing_helpers_for_unicode
  solution_test::test_skip_next
  solution_test::test_take_until

test result: FAILED. 3 passed; 12 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out

error: test failed, to rerun pass '--test solution_test'

История (1 версия и 0 коментара)

Петър качи първо решение на 11.01.2021 16:58 (преди 6 месеца)