Решение на CSS Цветове от Иван Пенев

Обратно към всички решения

Към профила на Иван Пенев

Резултати

  • 20 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 20 точки общо
  • 5 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

pub enum Color {
RGB {
red: u8,
green: u8,
blue: u8
},
HSV {
hue: u16,
saturation: u8,
value: u8,
}
}
impl Color {
pub fn new_rgb(red: u8, green: u8, blue: u8) -> Color {
Color::RGB {red, green, blue}
}
pub fn new_hsv(hue: u16, saturation: u8, value: u8) -> Color {
if hue > 360 {
panic!("Invalid hue!");
}
if saturation > 100 {
panic!("Invalid saturation!");
}
if value > 100 {
panic!("Invalid value!");
}
Color::HSV {hue, saturation, value}
}
pub fn unwrap_rgb(&self) -> (u8, u8, u8) {
match *self {
Color::RGB {red, green, blue} => (red, green, blue),
_ => panic!("RGB expected!"),
}
}
pub fn unwrap_hsv(&self) -> (u16, u8, u8) {
match *self {
Color::HSV {hue, saturation, value} => (hue, saturation, value),
_ => panic!("HSV expected!"),
}
}
pub fn to_string(&self) -> String {
match *self {
Color::RGB {red, green, blue} => String::from(format!("#{:02x}{:02x}{:02x}", red, green, blue)),
Color::HSV {hue, saturation, value} => String::from(format!("hsv({},{}%,{}%)", hue, saturation, value)),
}
}
pub fn invert(&self) -> Self {
match *self {
Color::RGB {red, green, blue} => Color::RGB {
red: 255 - red,
green: 255 - green,
blue: 255 - blue
},
Color::HSV {hue, saturation, value} => Color::HSV {
hue: 360 - hue,
saturation: 100 - saturation,
value: 100 - value
},
}
}
}
// fn main() {
// println!("{}", Color::new_rgb(0, 0, 0).to_string()); //=> #000000
// println!("{}", Color::new_rgb(255, 1, 255).to_string()); //=> #ff01ff
// println!("{}", Color::new_hsv(0, 0, 0).to_string()); //=> hsv(0,0%,0%)
// println!("{}", Color::new_hsv(360, 100, 100).to_string()); //=> hsv(360,100%,100%)
// }

Лог от изпълнението

Compiling solution v0.1.0 (/tmp/d20230111-3772066-a3ybdj/solution)
    Finished test [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.62s
     Running tests/solution_test.rs (target/debug/deps/solution_test-0edbea2040daef01)

running 5 tests
test solution_test::test_invert_hsv ... ok
test solution_test::test_hsv_display ... ok
test solution_test::test_invert_rgb ... ok
test solution_test::test_rgb_display ... ok
test solution_test::test_new_hsv ... ok

test result: ok. 5 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

История (1 версия и 0 коментара)

Иван качи първо решение на 25.10.2022 22:44 (преди 3 месеца)