Решение на CSS Цветове от Мария Бошикьова

Обратно към всички решения

Към профила на Мария Бошикьова

Резултати

  • 20 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 20 точки общо
  • 5 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

pub enum Color {
RGB {
red: u8,
green: u8,
blue: u8
},
HSV {
hue: u16,
saturation: u8,
value: u8,
}
}
impl Color {
/// Конструира нова стойност от вариант `RGB` с дадените стойности за червено, зелено и синьо.
///
pub fn new_rgb(red: u8, green: u8, blue: u8) -> Color {
Color::RGB{red: red, green: green, blue: blue}
}
/// Конструира нова стойност от вариант `HSV` с дадените стойности.
///
/// В случай, че hue е над 360 или saturation или value са над 100, очакваме да `panic!`-нете с
/// каквото съобщение си изберете.
///
pub fn new_hsv(hue: u16, saturation: u8, value: u8) -> Color {
if hue <= 360 && saturation <= 100 && value <= 100{
Color::HSV{hue: hue, saturation: saturation, value: value}
} else {
panic!("Please provide proper HSV input!");
}
}
}
impl Color {
/// Ако `self` е `RGB`, тогава връщате неговите `red`, `green`, `blue` компоненти в този ред.
/// Иначе, `panic!`-вате с каквото съобщение си изберете.
///
pub fn unwrap_rgb(&self) -> (u8, u8, u8) {
if let Color::RGB{red, green, blue} = &self {
(*red, *green, *blue)
}
else {
panic!("Failed to unwrap RGB!");
}
}
/// Ако `self` е `HSV`, тогава връщате неговите `hue`, `saturation`, `value` компоненти в този
/// ред. Иначе, `panic!`-вате с каквото съобщение си изберете.
///
pub fn unwrap_hsv(&self) -> (u16, u8, u8) {
if let Color::HSV{hue, saturation, value} = &self {
(*hue, *saturation, *value)
}
else {
panic!("Failed to unwrap HSV!");
}
}
}
impl Color {
/// В случай, че варианта на `self` е `RGB`, очакваме низ със съдържание `#rrggbb`, където
/// червения, зеления и синия компонент са форматирани в шестнадесетична система, и всеки от тях е
/// точно два символа с малки букви (запълнени с нули).
///
/// Ако варианта е `HSV`, очакваме низ `hsv(h,s%,v%)`, където числата са си напечатани в
/// десетичната система, без водещи нули, без интервали след запетаите, вторите две завършващи на
/// `%`.
///
pub fn to_string(&self) -> String {
if let Color::RGB{red, green, blue} = &self {
format!("#{red:02x}{green:002x}{blue:02x}")
} else if let Color::HSV{hue, saturation, value} = &self {
format!("hsv({hue},{saturation}%,{value}%)")
} else {
panic!("Unknown color model!");
}
}
}
impl Color {
/// Инвертира цвят покомпонентно -- за всяка от стойностите се взема разликата с максимума.
///
pub fn invert(&self) -> Self {
if let Color::RGB{red, green, blue} = &self {
Self::RGB{red: (255 - red), green: (255 - green), blue: (255 - blue)}
} else if let Color::HSV{hue, saturation, value} = &self {
Self::HSV{hue: (360 - hue), saturation: (100 - saturation), value: (100 - value)}
} else {
panic!("Unknown color model!");
}
}
}

Лог от изпълнението

Compiling solution v0.1.0 (/tmp/d20230111-3772066-1yatnmv/solution)
    Finished test [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.59s
     Running tests/solution_test.rs (target/debug/deps/solution_test-0edbea2040daef01)

running 5 tests
test solution_test::test_hsv_display ... ok
test solution_test::test_invert_hsv ... ok
test solution_test::test_invert_rgb ... ok
test solution_test::test_rgb_display ... ok
test solution_test::test_new_hsv ... ok

test result: ok. 5 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

История (1 версия и 0 коментара)

Мария качи първо решение на 26.10.2022 01:29 (преди 7 месеца)