Решение на FMI Buzz от Мартин Тодоров

Обратно към всички решения

Към профила на Мартин Тодоров

Резултати

 • 15 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 15 точки общо
 • 10 успешни тест(а)
 • 0 неуспешни тест(а)

Код

/// Вход: променлива `n`, която описва броя елементи, които ще генерираме в резултата.
///
/// За всяко число от 1 до `n` включително, искаме съответстващия елемент в резултата да е:
///
/// - String със съдържание "Fizz" ако числото се дели на 3, но не на 5
/// - String със съдържание "Buzz" ако числото се дели на 5, но не на 3
/// - String със съдържание "Fizzbuzz" ако числото се дели и на 3, и на 5
/// - Числото конвертирано до низ, във всички други случаи
///
/// Тоест, във `fizzbuzz(3)`, първия елемент ще бъде `String::from("1")`, втория
/// `String::from("2")`, последния `String::from("Fizz")`.
///
/// Ако `n` е 0, очакваме празен вектор за резултат.
///
pub fn fizzbuzz(n: usize) -> Vec<String> {
let mut vec: Vec<String> = Vec::new();
for num in 1..n+1 {
if num % 15 == 0 {
vec.push(String::from("Fizzbuzz"))
}
else if num % 3 == 0 {
vec.push(String::from("Fizz"))
}
else if num % 5 == 0 {
vec.push(String::from("Buzz"))
}
else {
vec.push(num.to_string())
}
}
vec
}
/// Вход:
/// - променлива `n`, която описва броя елементи, които ще генерираме в резултата.
/// - променливи `k1` и `k2`, които са двата делителя, които ще използваме за заместване.
///
/// За всяко число от 1 до `n` включително, искаме съответстващия елемент в резултата да е:
///
/// - String със съдържание "Fizz" ако числото се дели на k1, но не на k2
/// - String със съдържание "Buzz" ако числото се дели на k2, но не на k1
/// - String със съдържание "Fizzbuzz" ако числото се дели и на k1, и на k2
/// - Числото конвертирано до низ, във всички други случаи
///
/// Ако `n` е 0, очакваме празен вектор за резултат.
/// Ако `k1` или `k2` са 0 или 1, очакваме функцията да panic-не с каквото съобщение изберете.
///
pub fn custom_buzz(n: usize, k1: u8, k2: u8) -> Vec<String> {
let fizzbuzzer = FizzBuzzer {
k1: k1,
k2: k2,
labels: [
String::from("Fizz"),
String::from("Buzz"),
String::from("Fizzbuzz")
]
};
fizzbuzzer.take(n)
}
/// Параметри:
/// - полета `k1` и `k2`, които са двата делителя, които ще използваме за заместване.
/// - поле `labels`, които са трите етикета, които съответстват на коефициентите
///
pub struct FizzBuzzer {
pub k1: u8,
pub k2: u8,
pub labels: [String; 3],
}
impl FizzBuzzer {
/// За всяко число от 1 до `n` включително, искаме съответстващия елемент в резултата да е:
///
/// - Първия String от полето `labels` ако числото се дели на k1, но не на k2
/// - Втория String от полето `labels` ако числото се дели на k2, но не на k1
/// - Третия String от полето `labels` ако числото се дели и на k1, и на k2
/// - Числото конвертирано до низ, във всички други случаи
///
/// Ако `n` е 0, очакваме празен вектор за резултат.
/// Ако `k1` или `k2` са 0 или 1, очакваме функцията да panic-не с каквото съобщение изберете.
///
pub fn take(&self, n: usize) -> Vec<String> {
let mut vec: Vec<String> = Vec::new();
if (self.k1 == 0 || self.k1 == 1) || (self.k2 == 0 || self.k2 == 1){
panic!("Value for delimeters must not be 0 or 1")
}
for num in 1..n+1 {
if num % ((self.k1*self.k2) as usize) == 0 {
vec.push(String::from(&self.labels[2]))
}
else if num % (self.k1 as usize) == 0 {
vec.push(String::from(&self.labels[0]))
}
else if num % (self.k2 as usize) == 0 {
vec.push(String::from(&self.labels[1]))
}
else {
vec.push(num.to_string())
}
}
vec
}
/// Параметъра `index` указва кой етикет от полето `labels` променяме, от 0 до 2. Ако подадения
/// `index` е извън тези рамки, очакваме функцията да panic-не.
///
/// Стойността `value` е низа, който ще сложим на този индекс в полето `labels`.
///
pub fn change_label(&mut self, index: usize, value: &String) {
if index > 2 || index < 0{
panic!("Invalid index number")
}
self.labels[index] = value.clone()
}
}

Лог от изпълнението

Compiling solution v0.1.0 (/tmp/d20201028-2816268-15c3j4w/solution)
warning: comparison is useless due to type limits
  --> src/lib.rs:111:25
  |
111 |     if index > 2 || index < 0{
  |             ^^^^^^^^^
  |
  = note: `#[warn(unused_comparisons)]` on by default

warning: 1 warning emitted

warning: comparison is useless due to type limits
  --> src/lib.rs:111:25
  |
111 |     if index > 2 || index < 0{
  |             ^^^^^^^^^
  |
  = note: `#[warn(unused_comparisons)]` on by default

warning: 1 warning emitted

  Finished test [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.10s
   Running target/debug/deps/solution-ebb42508826ef2b4

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out

   Running target/debug/deps/solution_test-9e954a53ed808c89

running 10 tests
test solution_test::test_change_label_basic ... ok
test solution_test::test_change_label_invalid ... ok
test solution_test::test_classic1 ... ok
test solution_test::test_classic2 ... ok
test solution_test::test_coefficients1 ... ok
test solution_test::test_coefficients2 ... ok
test solution_test::test_coefficients_invalid ... ok
test solution_test::test_struct_basic ... ok
test solution_test::test_struct_invalid ... ok
test solution_test::test_zeroes ... ok

test result: ok. 10 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out

  Doc-tests solution

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out

История (3 версии и 0 коментара)

Мартин качи първо решение на 27.10.2020 02:55 (преди 9 месеца)

Мартин качи решение на 27.10.2020 03:14 (преди 9 месеца)

/// Вход: променлива `n`, която описва броя елементи, които ще генерираме в резултата.
///
/// За всяко число от 1 до `n` включително, искаме съответстващия елемент в резултата да е:
///
/// - String със съдържание "Fizz" ако числото се дели на 3, но не на 5
/// - String със съдържание "Buzz" ако числото се дели на 5, но не на 3
/// - String със съдържание "Fizzbuzz" ако числото се дели и на 3, и на 5
/// - Числото конвертирано до низ, във всички други случаи
///
/// Тоест, във `fizzbuzz(3)`, първия елемент ще бъде `String::from("1")`, втория
/// `String::from("2")`, последния `String::from("Fizz")`.
///
/// Ако `n` е 0, очакваме празен вектор за резултат.
///
pub fn fizzbuzz(n: usize) -> Vec<String> {
- let mut vec: Vec<String> = Vec::new();
- for num in 1..n+1 {
- if num % 15 == 0 {
- vec.push(String::from("Fizzbuzz"))
- }
- else if num % 3 == 0 {
- vec.push(String::from("Fizz"))
- }
- else if num % 5 == 0 {
- vec.push(String::from("Buzz"))
- }
- else {
- vec.push(num.to_string())
- }
- }
- vec
+ custom_buzz(n, 3, 5)
}
/// Вход:
/// - променлива `n`, която описва броя елементи, които ще генерираме в резултата.
/// - променливи `k1` и `k2`, които са двата делителя, които ще използваме за заместване.
///
/// За всяко число от 1 до `n` включително, искаме съответстващия елемент в резултата да е:
///
/// - String със съдържание "Fizz" ако числото се дели на k1, но не на k2
/// - String със съдържание "Buzz" ако числото се дели на k2, но не на k1
/// - String със съдържание "Fizzbuzz" ако числото се дели и на k1, и на k2
/// - Числото конвертирано до низ, във всички други случаи
///
/// Ако `n` е 0, очакваме празен вектор за резултат.
/// Ако `k1` или `k2` са 0 или 1, очакваме функцията да panic-не с каквото съобщение изберете.
///
pub fn custom_buzz(n: usize, k1: u8, k2: u8) -> Vec<String> {
- let mut vec: Vec<String> = Vec::new();
- if (k1 == 0 || k1 == 1) || (k2 == 0 || k2 == 1){
- panic!("Value for delimeters must not be 0 or 1")
- }
- for num in 1..n+1 {
- if num % ((k1*k2) as usize) == 0 {
- vec.push(String::from("Fizzbuzz"))
- }
- else if num % (k1 as usize) == 0 {
- vec.push(String::from("Fizz"))
- }
- else if num % (k2 as usize) == 0 {
- vec.push(String::from("Buzz"))
- }
- else {
- vec.push(num.to_string())
- }
- }
- vec
+ let fizzbuzzer = FizzBuzzer {
+ k1: k1,
+ k2: k2,
+ labels: [
+ String::from("Fizz"),
+ String::from("Buzz"),
+ String::from("Fizzbuzz")
+ ]
+ };
+ fizzbuzzer.take(n)
}
/// Параметри:
/// - полета `k1` и `k2`, които са двата делителя, които ще използваме за заместване.
/// - поле `labels`, които са трите етикета, които съответстват на коефициентите
///
pub struct FizzBuzzer {
pub k1: u8,
pub k2: u8,
pub labels: [String; 3],
}
impl FizzBuzzer {
/// За всяко число от 1 до `n` включително, искаме съответстващия елемент в резултата да е:
///
/// - Първия String от полето `labels` ако числото се дели на k1, но не на k2
/// - Втория String от полето `labels` ако числото се дели на k2, но не на k1
/// - Третия String от полето `labels` ако числото се дели и на k1, и на k2
/// - Числото конвертирано до низ, във всички други случаи
///
/// Ако `n` е 0, очакваме празен вектор за резултат.
/// Ако `k1` или `k2` са 0 или 1, очакваме функцията да panic-не с каквото съобщение изберете.
///
pub fn take(&self, n: usize) -> Vec<String> {
let mut vec: Vec<String> = Vec::new();
if (self.k1 == 0 || self.k1 == 1) || (self.k2 == 0 || self.k2 == 1){
panic!("Value for delimeters must not be 0 or 1")
}
for num in 1..n+1 {
if num % ((self.k1*self.k2) as usize) == 0 {
vec.push(String::from(&self.labels[2]))
}
else if num % (self.k1 as usize) == 0 {
vec.push(String::from(&self.labels[0]))
}
else if num % (self.k2 as usize) == 0 {
vec.push(String::from(&self.labels[1]))
}
else {
vec.push(num.to_string())
}
}
vec
}
/// Параметъра `index` указва кой етикет от полето `labels` променяме, от 0 до 2. Ако подадения
/// `index` е извън тези рамки, очакваме функцията да panic-не.
///
/// Стойността `value` е низа, който ще сложим на този индекс в полето `labels`.
///
pub fn change_label(&mut self, index: usize, value: &String) {
- if index > 2 {
+ if index > 2 || index < 0{
panic!("Invalid index number")
}
self.labels[index] = value.clone()
}
}

Мартин качи решение на 27.10.2020 03:16 (преди 9 месеца)

/// Вход: променлива `n`, която описва броя елементи, които ще генерираме в резултата.
///
/// За всяко число от 1 до `n` включително, искаме съответстващия елемент в резултата да е:
///
/// - String със съдържание "Fizz" ако числото се дели на 3, но не на 5
/// - String със съдържание "Buzz" ако числото се дели на 5, но не на 3
/// - String със съдържание "Fizzbuzz" ако числото се дели и на 3, и на 5
/// - Числото конвертирано до низ, във всички други случаи
///
/// Тоест, във `fizzbuzz(3)`, първия елемент ще бъде `String::from("1")`, втория
/// `String::from("2")`, последния `String::from("Fizz")`.
///
/// Ако `n` е 0, очакваме празен вектор за резултат.
///
pub fn fizzbuzz(n: usize) -> Vec<String> {
- custom_buzz(n, 3, 5)
+ let mut vec: Vec<String> = Vec::new();
+ for num in 1..n+1 {
+ if num % 15 == 0 {
+ vec.push(String::from("Fizzbuzz"))
+ }
+ else if num % 3 == 0 {
+ vec.push(String::from("Fizz"))
+ }
+ else if num % 5 == 0 {
+ vec.push(String::from("Buzz"))
+ }
+ else {
+ vec.push(num.to_string())
+ }
+ }
+ vec
}
/// Вход:
/// - променлива `n`, която описва броя елементи, които ще генерираме в резултата.
/// - променливи `k1` и `k2`, които са двата делителя, които ще използваме за заместване.
///
/// За всяко число от 1 до `n` включително, искаме съответстващия елемент в резултата да е:
///
/// - String със съдържание "Fizz" ако числото се дели на k1, но не на k2
/// - String със съдържание "Buzz" ако числото се дели на k2, но не на k1
/// - String със съдържание "Fizzbuzz" ако числото се дели и на k1, и на k2
/// - Числото конвертирано до низ, във всички други случаи
///
/// Ако `n` е 0, очакваме празен вектор за резултат.
/// Ако `k1` или `k2` са 0 или 1, очакваме функцията да panic-не с каквото съобщение изберете.
///
pub fn custom_buzz(n: usize, k1: u8, k2: u8) -> Vec<String> {
let fizzbuzzer = FizzBuzzer {
k1: k1,
k2: k2,
labels: [
String::from("Fizz"),
String::from("Buzz"),
String::from("Fizzbuzz")
]
};
fizzbuzzer.take(n)
}
/// Параметри:
/// - полета `k1` и `k2`, които са двата делителя, които ще използваме за заместване.
/// - поле `labels`, които са трите етикета, които съответстват на коефициентите
///
pub struct FizzBuzzer {
pub k1: u8,
pub k2: u8,
pub labels: [String; 3],
}
impl FizzBuzzer {
/// За всяко число от 1 до `n` включително, искаме съответстващия елемент в резултата да е:
///
/// - Първия String от полето `labels` ако числото се дели на k1, но не на k2
/// - Втория String от полето `labels` ако числото се дели на k2, но не на k1
/// - Третия String от полето `labels` ако числото се дели и на k1, и на k2
/// - Числото конвертирано до низ, във всички други случаи
///
/// Ако `n` е 0, очакваме празен вектор за резултат.
/// Ако `k1` или `k2` са 0 или 1, очакваме функцията да panic-не с каквото съобщение изберете.
///
pub fn take(&self, n: usize) -> Vec<String> {
let mut vec: Vec<String> = Vec::new();
if (self.k1 == 0 || self.k1 == 1) || (self.k2 == 0 || self.k2 == 1){
panic!("Value for delimeters must not be 0 or 1")
}
for num in 1..n+1 {
if num % ((self.k1*self.k2) as usize) == 0 {
vec.push(String::from(&self.labels[2]))
}
else if num % (self.k1 as usize) == 0 {
vec.push(String::from(&self.labels[0]))
}
else if num % (self.k2 as usize) == 0 {
vec.push(String::from(&self.labels[1]))
}
else {
vec.push(num.to_string())
}
}
vec
}
/// Параметъра `index` указва кой етикет от полето `labels` променяме, от 0 до 2. Ако подадения
/// `index` е извън тези рамки, очакваме функцията да panic-не.
///
/// Стойността `value` е низа, който ще сложим на този индекс в полето `labels`.
///
pub fn change_label(&mut self, index: usize, value: &String) {
if index > 2 || index < 0{
panic!("Invalid index number")
}
self.labels[index] = value.clone()
}
}