Решение на CSS Цветове от Алекс Божинов

Обратно към всички решения

Към профила на Алекс Божинов

Резултати

  • 20 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 20 точки общо
  • 5 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

#[derive(Debug)]
pub enum Color {
RGB {
red: u8,
green: u8,
blue: u8,
},
HSV {
hue: u16,
saturation: u8,
value: u8,
}
}
impl Color {
/// Конструира нова стойност от вариант `RGB` с дадените стойности за червено, зелено и синьо.
///
pub fn new_rgb(red: u8, green: u8, blue: u8) -> Color {
Color::RGB {
red: red,
green: green,
blue: blue,
}
}
/// Конструира нова стойност от вариант `HSV` с дадените стойности.
///
/// В случай, че hue е над 360 или saturation или value са над 100, очакваме да `panic!`-нете с
/// каквото съобщение си изберете.
///
pub fn new_hsv(hue: u16, saturation: u8, value: u8) -> Color {
if hue > 360{
panic!("The value of hue should be maximum 360!");
}
if saturation > 100 || value > 100{
panic!("The values of saturation and value should be maximum 100!");
}
Color::HSV{
hue: hue,
saturation: saturation,
value: value,
}
}
}
impl Color {
/// Ако `self` е `RGB`, тогава връщате неговите `red`, `green`, `blue` компоненти в този ред.
/// Иначе, `panic!`-вате с каквото съобщение си изберете.
///
pub fn unwrap_rgb(&self) -> (u8, u8, u8) {
match *self{
Color::RGB{red, green, blue} => (red, green, blue),
Color::HSV{hue: _, saturation: _, value: _} => panic!("Waiting for RGB to unwrap!"),
}
}
/// Ако `self` е `HSV`, тогава връщате неговите `hue`, `saturation`, `value` компоненти в този
/// ред. Иначе, `panic!`-вате с каквото съобщение си изберете.
///
pub fn unwrap_hsv(&self) -> (u16, u8, u8) {
match *self{
Color::RGB{red: _, green: _, blue: _} => panic!("Waiting for HSV to unwrap!"),
Color::HSV{hue, saturation, value} => (hue, saturation, value),
}
}
}
impl Color {
/// В случай, че варианта на `self` е `RGB`, очакваме низ със съдържание `#rrggbb`, където
/// червения, зеления и синия компонент са форматирани в шестнадесетична система, и всеки от тях е
/// точно два символа с малки букви (запълнени с нули).
///
/// Ако варианта е `HSV`, очакваме низ `hsv(h,s%,v%)`, където числата са си напечатани в
/// десетичната система, без водещи нули, без интервали след запетаите, вторите две завършващи на
/// `%`.
///
pub fn to_string(&self) -> String {
match *self{
Color::RGB{red, green, blue} => format!("#{red:02x}{green:02x}{blue:02x}"),
Color::HSV{hue, saturation, value} => format!("hsv({hue},{saturation}%,{value}%)"),
}
}
}
impl Color {
/// Инвертира цвят покомпонентно -- за всяка от стойностите се взема разликата с максимума.
///
pub fn invert(&self) -> Self {
match *self{
Color::RGB{red, green, blue} => Color::RGB{
red: 255 - red,
green: 255 - green,
blue: 255 - blue,
},
Color::HSV{hue, saturation, value} => Color::HSV{
hue: 360 - hue,
saturation: 100 - saturation,
value: 100 - value,
},
}
}
}

Лог от изпълнението

Compiling solution v0.1.0 (/tmp/d20230111-3772066-oyqhn5/solution)
    Finished test [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.67s
     Running tests/solution_test.rs (target/debug/deps/solution_test-0edbea2040daef01)

running 5 tests
test solution_test::test_hsv_display ... ok
test solution_test::test_invert_hsv ... ok
test solution_test::test_invert_rgb ... ok
test solution_test::test_rgb_display ... ok
test solution_test::test_new_hsv ... ok

test result: ok. 5 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

История (2 версии и 0 коментара)

Алекс качи първо решение на 27.10.2022 00:06 (преди 3 месеца)

Алекс качи решение на 27.10.2022 15:24 (преди 3 месеца)

#[derive(Debug)]
+
pub enum Color {
RGB {
- red: u8,
+ red: u8,
green: u8,
- blue: u8
+ blue: u8,
},
HSV {
- hue: u16,
+ hue: u16,
saturation: u8,
- value: u8,
+ value: u8,
}
}
impl Color {
/// Конструира нова стойност от вариант `RGB` с дадените стойности за червено, зелено и синьо.
///
pub fn new_rgb(red: u8, green: u8, blue: u8) -> Color {
Color::RGB {
- red: red,
+ red: red,
green: green,
- blue: blue,
+ blue: blue,
}
}
/// Конструира нова стойност от вариант `HSV` с дадените стойности.
///
/// В случай, че hue е над 360 или saturation или value са над 100, очакваме да `panic!`-нете с
/// каквото съобщение си изберете.
///
pub fn new_hsv(hue: u16, saturation: u8, value: u8) -> Color {
if hue > 360{
panic!("The value of hue should be maximum 360!");
}
if saturation > 100 || value > 100{
panic!("The values of saturation and value should be maximum 100!");
}
Color::HSV{
- hue: hue,
+ hue: hue,
saturation: saturation,
- value: value,
+ value: value,
}
}
}
impl Color {
/// Ако `self` е `RGB`, тогава връщате неговите `red`, `green`, `blue` компоненти в този ред.
/// Иначе, `panic!`-вате с каквото съобщение си изберете.
///
pub fn unwrap_rgb(&self) -> (u8, u8, u8) {
match *self{
Color::RGB{red, green, blue} => (red, green, blue),
Color::HSV{hue: _, saturation: _, value: _} => panic!("Waiting for RGB to unwrap!"),
}
}
/// Ако `self` е `HSV`, тогава връщате неговите `hue`, `saturation`, `value` компоненти в този
/// ред. Иначе, `panic!`-вате с каквото съобщение си изберете.
///
pub fn unwrap_hsv(&self) -> (u16, u8, u8) {
match *self{
Color::RGB{red: _, green: _, blue: _} => panic!("Waiting for HSV to unwrap!"),
Color::HSV{hue, saturation, value} => (hue, saturation, value),
}
}
}
impl Color {
/// В случай, че варианта на `self` е `RGB`, очакваме низ със съдържание `#rrggbb`, където
/// червения, зеления и синия компонент са форматирани в шестнадесетична система, и всеки от тях е
/// точно два символа с малки букви (запълнени с нули).
///
/// Ако варианта е `HSV`, очакваме низ `hsv(h,s%,v%)`, където числата са си напечатани в
/// десетичната система, без водещи нули, без интервали след запетаите, вторите две завършващи на
/// `%`.
///
pub fn to_string(&self) -> String {
match *self{
Color::RGB{red, green, blue} => format!("#{red:02x}{green:02x}{blue:02x}"),
Color::HSV{hue, saturation, value} => format!("hsv({hue},{saturation}%,{value}%)"),
}
}
}
impl Color {
/// Инвертира цвят покомпонентно -- за всяка от стойностите се взема разликата с максимума.
///
pub fn invert(&self) -> Self {
match *self{
Color::RGB{red, green, blue} => Color::RGB{
- red: 255 - red,
+ red: 255 - red,
green: 255 - green,
- blue: 255 - blue,
+ blue: 255 - blue,
},
Color::HSV{hue, saturation, value} => Color::HSV{
- hue: 360 - hue,
+ hue: 360 - hue,
saturation: 100 - saturation,
- value: 100 - value,
+ value: 100 - value,
},
}
}
}