Решение на CSS Цветове от Николай Паев

Обратно към всички решения

Към профила на Николай Паев

Резултати

  • 20 точки от тестове
  • 1 бонус точка
  • 21 точки общо
  • 5 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

#[derive(Debug, PartialEq)]
pub enum Color {
RGB { red: u8, green: u8, blue: u8 },
HSV { hue: u16, saturation: u8, value: u8 },
}
impl Color {
/// Конструира нова стойност от вариант `RGB` с дадените стойности за червено, зелено и синьо.
///
pub fn new_rgb(red: u8, green: u8, blue: u8) -> Color {
Color::RGB { red, green, blue }
}
/// Конструира нова стойност от вариант `HSV` с дадените стойности.
///
/// В случай, че hue е над 360 или saturation или value са над 100, очакваме да `panic!`-нете с
/// каквото съобщение си изберете.
///
pub fn new_hsv(hue: u16, saturation: u8, value: u8) -> Color {
if hue > 360 || saturation > 100 || value > 100 {
panic!("Invalid parameters for constructing HSV")
} else {
Color::HSV {
hue,
saturation,
value,
}
}
}
/// Ако `self` е `RGB`, тогава връщате неговите `red`, `green`, `blue` компоненти в този ред.
/// Иначе, `panic!`-вате с каквото съобщение си изберете.
///
pub fn unwrap_rgb(&self) -> (u8, u8, u8) {
match *self {
Color::RGB { red, green, blue } => (red, green, blue),
Color::HSV {
hue: _,
saturation: _,
value: _,
} => panic!("Cannot unwrap HSV"),
}
}
/// Ако `self` е `HSV`, тогава връщате неговите `hue`, `saturation`, `value` компоненти в този
/// ред. Иначе, `panic!`-вате с каквото съобщение си изберете.
///
pub fn unwrap_hsv(&self) -> (u16, u8, u8) {
match *self {
Color::HSV {
hue,
saturation,
value,
} => (hue, saturation, value),
Color::RGB {
red: _,
green: _,
blue: _,
} => panic!("Cannot unwrap RGB"),
}
}
/// В случай, че варианта на `self` е `RGB`, очакваме низ със съдържание `#rrggbb`, където
/// червения, зеления и синия компонент са форматирани в шестнадесетична система, и всеки от тях е
/// точно два символа с малки букви (запълнени с нули).
///
/// Ако варианта е `HSV`, очакваме низ `hsv(h,s%,v%)`, където числата са си напечатани в
/// десетичната система, без водещи нули, без интервали след запетаите, вторите две завършващи на
/// `%`.
///
pub fn to_string(&self) -> String {
match *self {
Color::RGB { red, green, blue } => format!("#{:02x}{:02x}{:02x}", red, green, blue),
Color::HSV {
hue,
saturation,
value,
} => format!("hsv({},{}%,{}%)", hue, saturation, value),
}
}
/// Инвертира цвят покомпонентно -- за всяка от стойностите се взема разликата с максимума.
///
pub fn invert(&self) -> Self {
match *self {
Color::RGB { red, green, blue } => Color::RGB {
red: 255 - red,
green: 255 - green,
blue: 255 - blue,
},
Color::HSV {
hue,
saturation,
value,
} => Color::HSV {
hue: 360 - hue,
saturation: 100 - saturation,
value: 100 - value,
},
}
}
}
#[cfg(test)]
mod tests {
use super::*;
#[test]
#[should_panic]
fn test_invalid_construction_hsv_1() {
Color::new_hsv(400, 50, 50);
}
#[test]
#[should_panic]
fn test_invalid_construction_hsv_2() {
Color::new_hsv(200, 160, 50);
}
#[test]
#[should_panic]
fn test_invalid_construction_hsv_3() {
Color::new_hsv(200, 50, 150);
}
#[test]
#[should_panic]
fn test_invalid_unwrap_rgb() {
Color::new_hsv(150, 50, 50).unwrap_rgb();
}
#[test]
#[should_panic]
fn test_invalid_unwrap_hsv() {
Color::new_rgb(35, 135, 235).unwrap_hsv();
}
#[test]
fn test_to_string() {
assert_eq!(Color::new_rgb(0, 0, 0).to_string(), "#000000");
assert_eq!(Color::new_rgb(255, 1, 255).to_string(), "#ff01ff");
assert_eq!(Color::new_hsv(0, 0, 0).to_string(), "hsv(0,0%,0%)");
assert_eq!(
Color::new_hsv(360, 100, 100).to_string(),
"hsv(360,100%,100%)"
);
}
#[test]
fn test_invert() {
assert_eq!(
Color::new_rgb(0, 255, 120).invert(),
Color::new_rgb(255, 0, 135)
);
assert_eq!(
Color::new_hsv(0, 0, 0).invert(),
Color::new_hsv(360, 100, 100)
);
assert_eq!(
Color::new_hsv(360, 100, 100).invert(),
Color::new_hsv(0, 0, 0)
);
assert_eq!(
Color::new_hsv(100, 45, 55).invert(),
Color::new_hsv(260, 55, 45)
);
}
}

Лог от изпълнението

Compiling solution v0.1.0 (/tmp/d20230111-3772066-mjuo8g/solution)
    Finished test [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.61s
     Running tests/solution_test.rs (target/debug/deps/solution_test-0edbea2040daef01)

running 5 tests
test solution_test::test_hsv_display ... ok
test solution_test::test_invert_hsv ... ok
test solution_test::test_invert_rgb ... ok
test solution_test::test_rgb_display ... ok
test solution_test::test_new_hsv ... ok

test result: ok. 5 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

История (1 версия и 1 коментар)

Николай качи първо решение на 22.10.2022 12:59 (преди 5 месеца)

Смислени тестове, покрил си всички случаи на паника, също така водещите нули и малки букви за шестнадесетичната репрезентация 👍. Давам ти бонус точка