Решение на Bigint от Мартин Тодоров

Обратно към всички решения

Към профила на Мартин Тодоров

Резултати

 • 12 точки от тестове
 • 1 бонус точка
 • 13 точки общо
 • 12 успешни тест(а)
 • 3 неуспешни тест(а)

Код

use std::str::FromStr;
use std::cmp::Ordering;
fn bigint(s: &str) -> Bigint {
Bigint::from_str(s).unwrap()
}
#[test]
fn test_basic() {
assert_eq!(Bigint::new(), bigint("0"));
assert!(Bigint::from_str("foobar").is_err());
assert!(bigint("1").is_positive());
assert!(bigint("-1").is_negative());
assert_eq!(bigint("123") + bigint("456"), bigint("579"));
assert_eq!(bigint("579") - bigint("456"), bigint("123"));
assert!(bigint("123") > bigint("122"));
}
#[test]
fn test_if_zero_is_possitive_or_negattive() {
assert_eq!(bigint("0").is_positive(),false);
assert_eq!(bigint("-0").is_positive(),false);
assert_eq!(bigint("+0").is_positive(),false);
assert_eq!(bigint("0").is_negative(),false);
assert_eq!(bigint("-0").is_negative(),false);
assert_eq!(bigint("+0").is_negative(),false);
}
#[test]
#[should_panic]
fn test_form_str_when_exception_thrown_with_invalid_number1() {
bigint("f1");
}
#[test]
#[should_panic]
fn test_form_str_when_exception_thrown_with_invalid_number2() {
bigint("+ffd1");
}
#[test]
fn test_when_passed_value_is_empty(){
assert_eq!(bigint(""), bigint("0"));
}
#[test]
fn test_if_possitive_and_negative_zeros_are_equal() {
assert_eq!(bigint("+0"), bigint("-0"));
assert_eq!(bigint("0"), bigint("-0"));
assert_eq!(bigint("0"), bigint("+0"));
}
#[test]
fn test_partial_order_comparison_between_two_numbers(){
assert!(bigint("214")>bigint("-12"));
assert!(bigint("333")>bigint("3"));
assert!(bigint("36")>bigint("34"));
assert!(bigint("-34")>bigint("-36"));
assert!(bigint("-364")>bigint("-34"));
assert!(bigint("-0")==bigint("+0"));
}
#[test]
fn test_sum_of_numbers(){
assert_eq!(bigint("12") + bigint("442"), bigint("454"));
assert_eq!(bigint("442") + bigint("12"), bigint("454"));
assert_eq!(bigint("120") + bigint("342"), bigint("462"));
assert_eq!(bigint("12426") + bigint("944"), bigint("13370"));
assert_eq!(bigint("-12426") + bigint("-944"), bigint("-13370"));
assert_eq!(bigint("-120") + bigint("342"), bigint("222"));
assert_eq!(bigint("120") + bigint("-342"), bigint("-222"));
assert_eq!(bigint("-120") + bigint("120"), bigint("+0"));
assert_eq!(bigint("-120") + bigint("120"), bigint("-0"));
assert_eq!(bigint("0") + bigint("0"), bigint("+0"));
}
#[test]
fn test_substract_of_numbers(){
assert_eq!(bigint("1208") - bigint("342"), bigint("866"));
assert_eq!(bigint("350") - bigint("342"), bigint("8"));
assert_eq!(bigint("5") - bigint("8"), bigint("-3"));
assert_eq!(bigint("-5") - bigint("-8"), bigint("3"));
assert_eq!(bigint("12") - bigint("442"), bigint("-430"));
assert_eq!(bigint("-120") - bigint("-342"), bigint("222"));
assert_eq!(bigint("-120") - bigint("+120"), bigint("-240"));
assert_eq!(bigint("120") - bigint("120"), bigint("0"));
assert_eq!(bigint("120") - bigint("120"), bigint("-0"));
assert_eq!(bigint("120") - bigint("120"), bigint("+0"));
assert_eq!(bigint("0") - bigint("0"), bigint("+0"));
}
#[derive(Debug, PartialEq, Eq)]
pub struct Bigint {
pub sign: i8,
pub digits: Vec<u8>,
}
impl Bigint {
/// Конструира нов Bigint със стойност "0" и положителен знак.
/// Това може да означава празен вектор с цифри или масив с една цифра `0` -- ваш избор.
///
pub fn new() -> Self {
Self { sign:1, digits:vec!(0)}
}
/// Конструира нов Bigint с подадените цифри и знак.
///
/// Тук е добро място където можете да вкарате малко валидация и нормализиране на входа -- да
/// премахнете допълнителни нули или да се погрижите, че нулата винаги има консистентен знак.
/// Стига да се погрижите винаги да използвате функцията при конструириане на нови Bigint-ове.
///
/// Тази функция НЕ Е публична, така че НЕ Е задължителна -- ако не ви трябва, може смело да я
/// изтриете.
///
fn from_components(digits: Vec<u8>, sign: i8) -> Self {
let digits_vector = Bigint::trim_leading_zeros(&digits);
let sign_value = Bigint::get_sign_value(&digits, sign);
Self{sign: sign_value, digits:digits_vector}
}
fn get_sign_value(v: &Vec<u8>, sign: i8) -> i8{
return if v.cmp(&vec!(0)) == Ordering::Equal {1} else {sign}
}
fn custom_cmp(&self, other: &Bigint) -> Ordering {
if self.digits.len() != other.digits.len(){
return if self.digits.len() > other.digits.len() {Ordering::Greater} else {Ordering::Less}
}
return self.digits.cmp(&other.digits)
}
fn trim_leading_zeros(value: &Vec<u8>) -> Vec<u8>{
if value.len() > 1 {
let mut trimmed_vector:Vec<u8> = value.to_vec().into_iter().skip_while(|&x| x == 0).collect();
if trimmed_vector.len() == 0 {
trimmed_vector.push(0);
}
return trimmed_vector;
}
value.to_vec()
}
fn convert_str_to_vec(s: &str) -> Vec<u8>{
let mut v = Vec::new();
for ch in s.chars() {
v.push(ch as u8 - 48);
}
v
}
/// Връща `true` ако числото е положително. Нулата не е положителна.
pub fn is_positive(&self) -> bool {
if self.sign == -1 || self.digits.cmp(&vec!(0)) == Ordering::Equal {false} else {true}
}
/// Връща `true` ако числото е отрицателно. Нулата не е отрицателна.
pub fn is_negative(&self) -> bool {
if self.digits.cmp(&vec!(0)) == Ordering::Equal {false} else {!self.is_positive()}
}
}
#[derive(Debug)]
pub struct ParseError;
impl FromStr for Bigint {
type Err = ParseError;
/*
/// Очакваме низа да е във формат десетично цяло число с опционален знак, тоест всички тези
/// неща би трябвало да върнат `Ok` резултат с конструиран Bigint:
///
/// Bigint::from_str("123")
/// Bigint::from_str("+123")
/// Bigint::from_str("-123")
///
/// Това включва нулата, като имате предвид че, както казахме, +0 и -0 трябва да са
/// еквивалентни.
///
/// Ако подадения низ е празен, това връща същото като да сме подали "0".
///
/// Ако подадения низ започва с нули, това няма значение -- игнорират се. Тоест, конструиране с
/// "00123" ще е същото като конструиране с "123".
///
/// Ако сме подали низ, който включва каквито и да е други символи освен цифрите 0-9 (и
/// опционален начален знак), очакваме да върнете `ParseError`.
*/
fn from_str(s: &str) -> Result<Self, Self::Err> {
if s.chars().count() == 0{
return Ok(Bigint::from_components(vec!(0), 1))
}
let mut starting_index = 0;
let mut sign = 1;
//Checking if we have a sign at the beggining and apply the need logic to it
if s.as_bytes()[0] as char == '+' || s.as_bytes()[0] as char == '-'{
sign = if s.as_bytes()[0] as char == '+' {1} else {-1};
starting_index = 1;
}
let digits = &s[starting_index..s.chars().count()];
if digits.chars().all(char::is_numeric){
return Ok(Bigint::from_components(Bigint::convert_str_to_vec(digits), sign));
}
Err(ParseError)
}
}
impl PartialOrd for Bigint {
/// Две цели числа винаги могат да се сравнят, така че "частичното" равенство е същото като
/// пълното.
///
fn partial_cmp(&self, other: &Bigint) -> Option<Ordering> {
Some(self.cmp(other))
}
}
impl Ord for Bigint {
/// Ако едното от числата е положително, а другото -- отрицателно, положителното е по-голямо.
///
/// Ако и двете числа са положителни, това с повече цифри е по-голямо. Ако имат еднакъв брой
/// цифри, лексикографско сравнение на цифрите от по-значима към по-малко значима цифра ще ви
/// върне по-голямото число. (Внимавайте с нулата -- тя има 1 цифра)
///
/// Ако и двете числа са отрицателни, горната логика е същата, просто сравнението е обърнато
/// (-1 е по-голямо от -2 и от -10).
///
fn cmp(&self, other: &Bigint) -> Ordering {
if self.sign != other.sign {
return if self.sign == 1 {Ordering::Greater} else {Ordering::Less};
}
if self.digits.len() != other.digits.len(){
return if self.digits.len() > other.digits.len() {Ordering::Greater} else {Ordering::Less}
}
return if self.sign == 1 {self.digits.cmp(&other.digits)} else {other.digits.cmp(&self.digits)}
}
}
use std::ops::{Add, Sub};
impl Add for Bigint {
type Output = Bigint;
/// За да съберете две числа, първия въпрос е: какви са им знаците?
///
/// - Ако и двете са положителни, събираме ги цифра по цифра и слагаме на резултата положителен
/// знак.
/// - Ако и двете са отрицателни, пак можем да ги съберем цифра по цифра и да сложим
/// отрицателен знак на крайния резултат.
/// - Ако имат различни знаци, намираме по-голямото *по абсолютна стойност*. Изваждаме цифрите
/// на по-малкото от по-голямото. Знака на резултата е знака на по-голямото по абсолютна
/// стойност. Ако са равни, резултата трябва да е нула (която винаги се очаква да е
/// положителна).
///
/// При събиране цифра по цифра, не забравяйте да пренасяте "едно наум" ако резултата е
/// по-голям от десетична цифра. При различна дължина на списъците от цифри, можете да
/// запълните с нули, да внимавате с индексите, или нещо по средата.
///
fn add(self, other: Self) -> Self {
let mut v = Vec::new();
let mut left_over = 0;
let mut operation_result;
let mut bigger_number = if self.custom_cmp(&other) == Ordering::Greater {self.digits.clone()} else {other.digits.clone()};
let smaller_number = if self.custom_cmp(&other) == Ordering::Greater {&other.digits} else {&self.digits};
let smaller_number_sign = if self.custom_cmp(&other) == Ordering::Greater {other.sign} else {self.sign};
let bigger_number_sign = if self.custom_cmp(&other) == Ordering::Greater {self.sign} else {other.sign};
let mut smaller_number_index = smaller_number.len()-1;
let mut bigger_number_index = bigger_number.len()-1;
loop {
if self.sign==other.sign{
operation_result = bigger_number[bigger_number_index] as i8 + smaller_number[smaller_number_index] as i8 + left_over;
}else {
operation_result = (bigger_number[bigger_number_index] as i8)*bigger_number_sign + (smaller_number[smaller_number_index] as i8)*smaller_number_sign + left_over;
}
if operation_result >= 10 {
left_over = 1;
operation_result = operation_result % 10;
}
else if operation_result < 0{
if bigger_number_sign == -1{
left_over = 0;
operation_result = operation_result*-1
}
else {
left_over = -1;
operation_result = operation_result + 10;
}
}
else {
left_over = 0;
}
v.push(operation_result as u8);
if smaller_number_index == 0 { break; }
smaller_number_index-=1;
bigger_number_index-=1;
}
if bigger_number_index>0{
let mut start_index_for_left_over_number = 0;
if left_over != 0 {
let mut biggest_left_digit = bigger_number[bigger_number_index-1] as i8;
biggest_left_digit += left_over;
if biggest_left_digit >= 0 {
bigger_number[bigger_number_index-1] = biggest_left_digit as u8;
}
else {
start_index_for_left_over_number = 1;
bigger_number[bigger_number_index-1] = 9;
}
}
bigger_number[start_index_for_left_over_number..bigger_number_index].reverse();
v.extend_from_slice(&bigger_number[0..bigger_number_index]);
}
v.reverse();
let digits = Bigint::trim_leading_zeros(&v);
let sign = Bigint::get_sign_value(&digits, bigger_number_sign);
Self {digits:digits, sign:sign}
}
}
impl Sub for Bigint {
type Output = Bigint;
/// Изваждането често се имплементира като събиране с отрицателен знак. Тоест, `A - B` е
/// еквивалентно на `A + (-B)`. Можете да имплементирате изваждането като форма на събиране, и
/// в него да пакетирате логиката. Или можете да проверите знаците и да разделите логиката по
/// събиране и по изваждане между `add` и `sub`.
///
/// При изваждане, също не забравяйте "едното наум", ако цифрата от която вадите е по-малката,
/// което ще се преведе до едно "-1" на следващата цифра. Погрижете се винаги да вадите от
/// по-голямото по абсолютна стойност число, и после сложете какъвто знак се налага.
///
/// Внимавайте с типовете -- изваждане на unsigned от unsigned число може да се счупи.
///
fn sub(self, other: Self) -> Self {
let transformed_other = Bigint::from_components(other.digits, other.sign*-1);
self.add(transformed_other)
}
}

Лог от изпълнението

Compiling solution v0.1.0 (/tmp/d20201127-2274206-9ghulj/solution)
warning: function is never used: `bigint`
 --> src/lib.rs:4:4
 |
4 | fn bigint(s: &str) -> Bigint {
 |  ^^^^^^
 |
 = note: `#[warn(dead_code)]` on by default

warning: 1 warning emitted

  Finished test [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.86s
   Running target/debug/deps/solution_test-589a43f0f4b10ca3

running 15 tests
test solution_test::test_bigint_construction ... ok
test solution_test::test_bigint_nonzero_sign ... ok
test solution_test::test_bigint_zero_sign ... ok
test solution_test::test_comparison ... FAILED
test solution_test::test_invalid_string ... ok
test solution_test::test_neutralization ... ok
test solution_test::test_parsing_with_and_without_sign ... ok
test solution_test::test_parsing_with_leading_zeroes ... ok
test solution_test::test_sub_1_basic ... ok
test solution_test::test_sub_2_diferent_lengths ... ok
test solution_test::test_sub_3_carry ... FAILED
test solution_test::test_sum_1_basic ... ok
test solution_test::test_sum_2_different_lengths ... ok
test solution_test::test_sum_3_overflow ... FAILED
test solution_test::test_sum_4_negative ... ok

failures:

---- solution_test::test_comparison stdout ----
thread 'main' panicked at 'assertion failed: bigint("-1") > bigint("-10")', tests/solution_test.rs:172:5
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

---- solution_test::test_sub_3_carry stdout ----
thread 'main' panicked at 'assertion failed: `(left == right)`
 left: `Bigint { sign: 1, digits: [9, 1, 9] }`,
 right: `Bigint { sign: 1, digits: [9, 9, 9] }`', tests/solution_test.rs:157:5

---- solution_test::test_sum_3_overflow stdout ----
thread 'main' panicked at 'assertion failed: `(left == right)`
 left: `Bigint { sign: 1, digits: [9, 10, 0] }`,
 right: `Bigint { sign: 1, digits: [1, 0, 0, 0] }`', tests/solution_test.rs:97:5


failures:
  solution_test::test_comparison
  solution_test::test_sub_3_carry
  solution_test::test_sum_3_overflow

test result: FAILED. 12 passed; 3 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out

error: test failed, to rerun pass '--test solution_test'

История (2 версии и 1 коментар)

Мартин качи първо решение на 25.11.2020 21:42 (преди 8 месеца)

Мартин качи решение на 25.11.2020 21:51 (преди 8 месеца)

use std::str::FromStr;
use std::cmp::Ordering;
fn bigint(s: &str) -> Bigint {
Bigint::from_str(s).unwrap()
}
#[test]
fn test_basic() {
assert_eq!(Bigint::new(), bigint("0"));
assert!(Bigint::from_str("foobar").is_err());
assert!(bigint("1").is_positive());
assert!(bigint("-1").is_negative());
assert_eq!(bigint("123") + bigint("456"), bigint("579"));
assert_eq!(bigint("579") - bigint("456"), bigint("123"));
assert!(bigint("123") > bigint("122"));
}
#[test]
+fn test_if_zero_is_possitive_or_negattive() {
+ assert_eq!(bigint("0").is_positive(),false);
+ assert_eq!(bigint("-0").is_positive(),false);
+ assert_eq!(bigint("+0").is_positive(),false);
+ assert_eq!(bigint("0").is_negative(),false);
+ assert_eq!(bigint("-0").is_negative(),false);
+ assert_eq!(bigint("+0").is_negative(),false);
+}
+
+#[test]
#[should_panic]
fn test_form_str_when_exception_thrown_with_invalid_number1() {
bigint("f1");
}
#[test]
#[should_panic]
fn test_form_str_when_exception_thrown_with_invalid_number2() {
bigint("+ffd1");
}
#[test]
fn test_when_passed_value_is_empty(){
assert_eq!(bigint(""), bigint("0"));
}
#[test]
fn test_if_possitive_and_negative_zeros_are_equal() {
assert_eq!(bigint("+0"), bigint("-0"));
assert_eq!(bigint("0"), bigint("-0"));
assert_eq!(bigint("0"), bigint("+0"));
}
#[test]
fn test_partial_order_comparison_between_two_numbers(){
assert!(bigint("214")>bigint("-12"));
assert!(bigint("333")>bigint("3"));
assert!(bigint("36")>bigint("34"));
assert!(bigint("-34")>bigint("-36"));
assert!(bigint("-364")>bigint("-34"));
assert!(bigint("-0")==bigint("+0"));
}
#[test]
fn test_sum_of_numbers(){
assert_eq!(bigint("12") + bigint("442"), bigint("454"));
assert_eq!(bigint("442") + bigint("12"), bigint("454"));
assert_eq!(bigint("120") + bigint("342"), bigint("462"));
assert_eq!(bigint("12426") + bigint("944"), bigint("13370"));
assert_eq!(bigint("-12426") + bigint("-944"), bigint("-13370"));
assert_eq!(bigint("-120") + bigint("342"), bigint("222"));
assert_eq!(bigint("120") + bigint("-342"), bigint("-222"));
assert_eq!(bigint("-120") + bigint("120"), bigint("+0"));
assert_eq!(bigint("-120") + bigint("120"), bigint("-0"));
assert_eq!(bigint("0") + bigint("0"), bigint("+0"));
}
#[test]
fn test_substract_of_numbers(){
assert_eq!(bigint("1208") - bigint("342"), bigint("866"));
assert_eq!(bigint("350") - bigint("342"), bigint("8"));
assert_eq!(bigint("5") - bigint("8"), bigint("-3"));
assert_eq!(bigint("-5") - bigint("-8"), bigint("3"));
assert_eq!(bigint("12") - bigint("442"), bigint("-430"));
assert_eq!(bigint("-120") - bigint("-342"), bigint("222"));
assert_eq!(bigint("-120") - bigint("+120"), bigint("-240"));
assert_eq!(bigint("120") - bigint("120"), bigint("0"));
assert_eq!(bigint("120") - bigint("120"), bigint("-0"));
assert_eq!(bigint("120") - bigint("120"), bigint("+0"));
assert_eq!(bigint("0") - bigint("0"), bigint("+0"));
}
#[derive(Debug, PartialEq, Eq)]
pub struct Bigint {
pub sign: i8,
pub digits: Vec<u8>,
}
impl Bigint {
/// Конструира нов Bigint със стойност "0" и положителен знак.
/// Това може да означава празен вектор с цифри или масив с една цифра `0` -- ваш избор.
///
pub fn new() -> Self {
Self { sign:1, digits:vec!(0)}
}
/// Конструира нов Bigint с подадените цифри и знак.
///
/// Тук е добро място където можете да вкарате малко валидация и нормализиране на входа -- да
/// премахнете допълнителни нули или да се погрижите, че нулата винаги има консистентен знак.
/// Стига да се погрижите винаги да използвате функцията при конструириане на нови Bigint-ове.
///
/// Тази функция НЕ Е публична, така че НЕ Е задължителна -- ако не ви трябва, може смело да я
/// изтриете.
///
fn from_components(digits: Vec<u8>, sign: i8) -> Self {
let digits_vector = Bigint::trim_leading_zeros(&digits);
let sign_value = Bigint::get_sign_value(&digits, sign);
Self{sign: sign_value, digits:digits_vector}
}
fn get_sign_value(v: &Vec<u8>, sign: i8) -> i8{
return if v.cmp(&vec!(0)) == Ordering::Equal {1} else {sign}
}
fn custom_cmp(&self, other: &Bigint) -> Ordering {
if self.digits.len() != other.digits.len(){
return if self.digits.len() > other.digits.len() {Ordering::Greater} else {Ordering::Less}
}
return self.digits.cmp(&other.digits)
}
fn trim_leading_zeros(value: &Vec<u8>) -> Vec<u8>{
if value.len() > 1 {
let mut trimmed_vector:Vec<u8> = value.to_vec().into_iter().skip_while(|&x| x == 0).collect();
if trimmed_vector.len() == 0 {
trimmed_vector.push(0);
}
return trimmed_vector;
}
value.to_vec()
}
fn convert_str_to_vec(s: &str) -> Vec<u8>{
let mut v = Vec::new();
for ch in s.chars() {
v.push(ch as u8 - 48);
}
v
}
/// Връща `true` ако числото е положително. Нулата не е положителна.
pub fn is_positive(&self) -> bool {
- if self.sign == -1 {false} else {true}
+ if self.sign == -1 || self.digits.cmp(&vec!(0)) == Ordering::Equal {false} else {true}
}
/// Връща `true` ако числото е отрицателно. Нулата не е отрицателна.
pub fn is_negative(&self) -> bool {
- !self.is_positive()
+ if self.digits.cmp(&vec!(0)) == Ordering::Equal {false} else {!self.is_positive()}
}
}
#[derive(Debug)]
pub struct ParseError;
impl FromStr for Bigint {
type Err = ParseError;
/*
/// Очакваме низа да е във формат десетично цяло число с опционален знак, тоест всички тези
/// неща би трябвало да върнат `Ok` резултат с конструиран Bigint:
///
/// Bigint::from_str("123")
/// Bigint::from_str("+123")
/// Bigint::from_str("-123")
///
/// Това включва нулата, като имате предвид че, както казахме, +0 и -0 трябва да са
/// еквивалентни.
///
/// Ако подадения низ е празен, това връща същото като да сме подали "0".
///
/// Ако подадения низ започва с нули, това няма значение -- игнорират се. Тоест, конструиране с
/// "00123" ще е същото като конструиране с "123".
///
/// Ако сме подали низ, който включва каквито и да е други символи освен цифрите 0-9 (и
/// опционален начален знак), очакваме да върнете `ParseError`.
*/
fn from_str(s: &str) -> Result<Self, Self::Err> {
if s.chars().count() == 0{
return Ok(Bigint::from_components(vec!(0), 1))
}
let mut starting_index = 0;
let mut sign = 1;
//Checking if we have a sign at the beggining and apply the need logic to it
if s.as_bytes()[0] as char == '+' || s.as_bytes()[0] as char == '-'{
sign = if s.as_bytes()[0] as char == '+' {1} else {-1};
starting_index = 1;
}
let digits = &s[starting_index..s.chars().count()];
if digits.chars().all(char::is_numeric){
return Ok(Bigint::from_components(Bigint::convert_str_to_vec(digits), sign));
}
Err(ParseError)
}
}
impl PartialOrd for Bigint {
/// Две цели числа винаги могат да се сравнят, така че "частичното" равенство е същото като
/// пълното.
///
fn partial_cmp(&self, other: &Bigint) -> Option<Ordering> {
Some(self.cmp(other))
}
}
impl Ord for Bigint {
/// Ако едното от числата е положително, а другото -- отрицателно, положителното е по-голямо.
///
/// Ако и двете числа са положителни, това с повече цифри е по-голямо. Ако имат еднакъв брой
/// цифри, лексикографско сравнение на цифрите от по-значима към по-малко значима цифра ще ви
/// върне по-голямото число. (Внимавайте с нулата -- тя има 1 цифра)
///
/// Ако и двете числа са отрицателни, горната логика е същата, просто сравнението е обърнато
/// (-1 е по-голямо от -2 и от -10).
///
fn cmp(&self, other: &Bigint) -> Ordering {
if self.sign != other.sign {
return if self.sign == 1 {Ordering::Greater} else {Ordering::Less};
}
if self.digits.len() != other.digits.len(){
return if self.digits.len() > other.digits.len() {Ordering::Greater} else {Ordering::Less}
}
return if self.sign == 1 {self.digits.cmp(&other.digits)} else {other.digits.cmp(&self.digits)}
}
}
use std::ops::{Add, Sub};
impl Add for Bigint {
type Output = Bigint;
/// За да съберете две числа, първия въпрос е: какви са им знаците?
///
/// - Ако и двете са положителни, събираме ги цифра по цифра и слагаме на резултата положителен
/// знак.
/// - Ако и двете са отрицателни, пак можем да ги съберем цифра по цифра и да сложим
/// отрицателен знак на крайния резултат.
/// - Ако имат различни знаци, намираме по-голямото *по абсолютна стойност*. Изваждаме цифрите
/// на по-малкото от по-голямото. Знака на резултата е знака на по-голямото по абсолютна
/// стойност. Ако са равни, резултата трябва да е нула (която винаги се очаква да е
/// положителна).
///
/// При събиране цифра по цифра, не забравяйте да пренасяте "едно наум" ако резултата е
/// по-голям от десетична цифра. При различна дължина на списъците от цифри, можете да
/// запълните с нули, да внимавате с индексите, или нещо по средата.
///
fn add(self, other: Self) -> Self {
let mut v = Vec::new();
let mut left_over = 0;
let mut operation_result;
let mut bigger_number = if self.custom_cmp(&other) == Ordering::Greater {self.digits.clone()} else {other.digits.clone()};
let smaller_number = if self.custom_cmp(&other) == Ordering::Greater {&other.digits} else {&self.digits};
let smaller_number_sign = if self.custom_cmp(&other) == Ordering::Greater {other.sign} else {self.sign};
let bigger_number_sign = if self.custom_cmp(&other) == Ordering::Greater {self.sign} else {other.sign};
let mut smaller_number_index = smaller_number.len()-1;
let mut bigger_number_index = bigger_number.len()-1;
loop {
if self.sign==other.sign{
operation_result = bigger_number[bigger_number_index] as i8 + smaller_number[smaller_number_index] as i8 + left_over;
}else {
operation_result = (bigger_number[bigger_number_index] as i8)*bigger_number_sign + (smaller_number[smaller_number_index] as i8)*smaller_number_sign + left_over;
}
if operation_result >= 10 {
left_over = 1;
operation_result = operation_result % 10;
}
else if operation_result < 0{
if bigger_number_sign == -1{
left_over = 0;
operation_result = operation_result*-1
}
else {
left_over = -1;
operation_result = operation_result + 10;
}
}
else {
left_over = 0;
}
v.push(operation_result as u8);
if smaller_number_index == 0 { break; }
smaller_number_index-=1;
bigger_number_index-=1;
}
if bigger_number_index>0{
let mut start_index_for_left_over_number = 0;
if left_over != 0 {
let mut biggest_left_digit = bigger_number[bigger_number_index-1] as i8;
biggest_left_digit += left_over;
if biggest_left_digit >= 0 {
bigger_number[bigger_number_index-1] = biggest_left_digit as u8;
}
else {
start_index_for_left_over_number = 1;
bigger_number[bigger_number_index-1] = 9;
}
}
bigger_number[start_index_for_left_over_number..bigger_number_index].reverse();
v.extend_from_slice(&bigger_number[0..bigger_number_index]);
}
v.reverse();
let digits = Bigint::trim_leading_zeros(&v);
let sign = Bigint::get_sign_value(&digits, bigger_number_sign);
Self {digits:digits, sign:sign}
}
}
impl Sub for Bigint {
type Output = Bigint;
/// Изваждането често се имплементира като събиране с отрицателен знак. Тоест, `A - B` е
/// еквивалентно на `A + (-B)`. Можете да имплементирате изваждането като форма на събиране, и
/// в него да пакетирате логиката. Или можете да проверите знаците и да разделите логиката по
/// събиране и по изваждане между `add` и `sub`.
///
/// При изваждане, също не забравяйте "едното наум", ако цифрата от която вадите е по-малката,
/// което ще се преведе до едно "-1" на следващата цифра. Погрижете се винаги да вадите от
/// по-голямото по абсолютна стойност число, и после сложете какъвто знак се налага.
///
/// Внимавайте с типовете -- изваждане на unsigned от unsigned число може да се счупи.
///
fn sub(self, other: Self) -> Self {
let transformed_other = Bigint::from_components(other.digits, other.sign*-1);
self.add(transformed_other)
}
}

Липсват ти тестове за невалидни низове, които не са ASCII -- кирилица или emoji щяха да ти свършат работа. Допълнително, не е добра идея да тестваш тези неща с функцията, която panic-ва -- тя е удобна за ситуациите, в които очакваш успех. По-добра идея е да провериш дали Bigint::from_str(...).is_err(). По този начин, ако ти очакваш Err, а всъщност функцията panic-ва, това ще е проблем, който ще откриеш.

Все пак, имаш тестове за доста други случаи за главните неща, така че ще ти дам бонус точка. Разгледай fail-ващите тестове и помисли какво различно можеше да изтестваш, за да хванеш проблемите.